Оболочка земли образующие географическую оболочку: какие оболочки Земли образуют географическую оболочку?

Содержание

какие оболочки Земли образуют географическую оболочку?

Виберіть три найважливіші географічні наслідки подорожі мандрівника, портрет якого наведено.1 європейці вперше перетнули ТихийОкеан2 було відкрито шля

х із Європи до Індіїнавколо Африки3 було відкрито Філіппінські і Маріан-ські острови4 було відкрито острови Вест-Індії5 європейці вперше досягли берегів Пів-денної Америки6 було відкрито Австралію7 було уточнено розміри Землі​

Протяженность г.Джомолунгмы с севера на юг и с запада на восток в градусах и километрах

Епізод чиєї мандрівки відображає ілюстрація?А Ейріка Раудi (Рудого)Б Абеля ТасманаВ Христофора Колумбаг Фадея Беллінсгаузенаі Михайла Лазарєва​

Позначте (за необхідності) і підпишіть на контурних картах «Євразія. Фізична карта(с. 37) і «Євразія. Політична карта» (с. 38) географічні об’єкти Євр

азії.1) Рельеф. Рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська; низовини:Прикаспійська, Середньодунайська, Індо-Гангська, Месопотамська; плоскогір’я: Декан,Середньосибірське, Казахський дрібнoсoпковик; нагір’я: Тибет, Іранське; вулкани: Гекла,Везувій, Ключевська Сопка, Фудзiяма; гори: Альпи, Піренеї, Апенніни, Карпати, Скан-динавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (із г. Джомолунгма).2) Внутрішні води та природні комплекси. Річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей,Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр; озера: Каспійське, Женев-ське, Світязь, Ладозьке, Байкал, Мертве море; пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Галі.3) Держави та їхні столиці: Україна (Київ), Росія (Москва), Німеччина (Берлін), Франція(Париж), Велика Британія (Лондон), Італія (Рим), Китай (Пекін), Індія (Нью-Делі),Японія (Токіо), Туреччина (Анкара).​

Позначте (за необхідності) і підпишіть на контурній карті «Євразія. Фізична карта» (с. 37)географічні об’єкти, що характеризують географічне положення

Євразії.​

matimatika[tex]2 \times 2 \times \sqrt{2} [/tex]​

ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!! 56 БАЛЛОВ ДАЮОпишіть мандрівку, здійснену річкою Харківщини (якщо Ви не мандрували здійсніть таку подорож картою) за таким планом

: витоки, довжина річки. характер течії, особливості живлення та режиму. Складіть річкову систему, позначивши притоки-лів та праві, населені пункти, рослинність і тваринний світ.​

Уявлення про Землю якого давнього народу відображено на ілюстрації?а) китайцівб) греків в) вавилонянг) фінікійців​

Какие антропогенные ландшафты развиты наиболее и наименее всего (+причины)?​

обьясните знаки препинания в предложении: Они воспели нежную красоту дерева, его недолго цветения , чудесно аромат .​

Географическая оболочка. Границы

Географическая оболочка – это целостная, непрерывная оболочка Земли, среда деятельности человека, в пределах которой соприкасаются, взаимно проникают друг в друга и взаимодействуют нижние слои атмосферы, поверхностные толщи литосферы, вся гидросфера и биосфера. Все сферыгеографической оболочкинепрерывно обмениваются веществом и энергией, образуя целостную и закономерную природную систему.

Наибольшая мощность географической оболочки около 55 км. Границы географической оболочки выражены нечетко. Она простирается в среднем от высоты 10 км в атмосфере до глубины 35-70 км под материками и 5-10 км под дном океана. Обычно за верхнюю границу принимают озоновый экран (20-28 км). Вещество оболочки одновременно может находиться в трех состояниях: твердом, жидком, газообразном, что имеет огромное значение для развития жизни на Земле. (Рис. 1)

 

 

В географической оболочке соприкасаются, взаимно проникают друг в друга и взаимодействуют нижние слои атмосферы, верхняя часть литосферы, вся гидросфера и биосфера (рис. 1). Все процессы в географической оболочке протекают одновременно за счет космических и земных источников энергии. Она сформировалась на стыке космических и земных влияний. Географическая оболочка способна к саморазвитию. Именно в ней вся совокупность условий привела к возникновению жизни и ее высшей формы – человеческого общества.

В строении и развитии географической оболочки есть свои закономерности. Общие закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, круговорот вещества и энергии, зональность, азональность. Знание общих географических закономерностей позволяет человеку более бережно использовать природные богатства, не нанося ущерба окружающей среде.

 

Целостность – это единство географической оболочки, взаимосвязь и взаимозависимость ее компонентов. Взаимодействие и взаимопроникновение всех компонентов географической оболочки связывает их в единое целое. Изменение одного компонента природы неизбежно влечёт за собой изменение других и географической оболочки в целом. Благодаря этим процессам сохраняется природное равновесие.

Знание закона целостности географической оболочки имеет большое практическое значение. Если хозяйственная деятельность человека не будет учитывать целостность географической оболочки, будут происходить нежелательные последствия. Например, осушение болот или орошение засушливых районов влияет на всю окружающую природу. Так, при орошении земель может происходить засоление почв. Повышение температуры в определенном районе влечет за собой изменение почв, растительности, животного мира. Неправильное ведение сельского хозяйства приводит к превращению плодородных земель в пустыню. Требуется также тщательное изучение территории, на которой предполагается строительство крупных тепловых, атомных электростанций, заводов и других промышленных объектов. Понимание целостности географической оболочки позволяет предвидеть в результате их строительства возможные изменения в природе.

 

Ритмичность – это повторяемость сходных явлений во времени. В природе все процессы и явления подчинены определенным ритмам. В природе существуют ритмы разной продолжительности. Менее продолжительные суточные и годовые ритмы (смена дня и ночи, смена времён года). В жизни Земли наблюдаются ритмы, охватывающие столетия, тысячелетия и многие миллионы лет. Продолжительность их достигает 150-240 млн лет. С ними связаны, к примеру, периоды активного образования гор и относительного спокойствия земной коры, похолодание и потепление климата.

 

Круговорот веществ и энергии – важнейший механизм природных процессов географической оболочки. Хорошо известен круговорот воды в природе. В жизни географической оболочки большая роль принадлежит круговороту веществ, происходящему в живой природе. В зеленых растениях из углекислого газа и воды образуются органические вещества, при этом кислород выделяется в атмосферу. Органические вещества после гибели животных и растений разлагаются микробами до минеральных соединений, которые вновь поглощаются растениями, животными, микроорганизмами. Одни и те же элементы многократно образуют органические соединения живых организмов и снова переходят в минеральное состояние.

Происходит круговорот веществ и в земной коре. Излившаяся магма образует изверженные горные породы. Под действием внешних процессов они разрушаются и превращаются в осадочные породы. Затем , погружаясь на большие глубины, испытывая действие высоких температур и давления, осадочные породы превращаются в метаморфические породы. При очень высоких температурах происходит расплавление пород, и они опять возвращаются в состояние магмы.

Следует иметь в виду, что каждый последующий круговорот в природе отличается от предыдущих. Благодаря тому, что круговороты не замкнуты, происходит развитие всех компонентов природы и географической оболочки в целом. Эти процессы способствуют сохранению определённого равновесия между природными компонентами и потому природа способна удивительно восстанавливать себя, самоочищаться до определенного предела.

Главной закономерностью географической оболочки является проявление географической  зональности. Географическая зональность — основной закон распределения природных комплексов на поверхности Земли, который проявляется в виде широтной зональности (последовательная смена географических поясов и природных зон). Широтная зональность — закономерное изменение природных условий на поверхности Земли от экватора к полюсам, связанное с изменением угла падения солнечных лучей (см. рис. 2 на с. 14). Единая и целостная географическая оболочка неоднородна на разных широтах. Вследствие неравномерного распределения солнечного тепла с широтой на земном шаре закономерно изменяется от экватора к полюсам не только климат, но и почвообразовательные процессы, растительность, животный мир, гидрологический режим рек и озер. Наиболее крупные зональные подразделения географической оболочки — географические пояса. Они, как правило, простираются в широтном направлении, сменяют друг друга на суше и в океане от экватора к полюсам и повторяются в обоих полушариях: экваториальный, субэкваториальные, тропические, субтропические, умеренные, субарктический и субантарктический, арктический и антарктический. Географические пояса отличаются друг от друга воздушными массами, климатом, почвами, растительностью, животным миром.

 

Рис. 2. Распределение природных зон (широтной зональности) и высотных поясов в горах (высотной поясности)

 

В каждом географическом поясе формируется свой набор природных зон. Природная зона — зональный природный комплекс в пределах географического пояса, который характеризуется общностью температурных условий, увлажнения, сходными почвами, животным и растительным миром.

В соответствии с изменением климатических условий с юга на север, по широте, изменяются и природные зоны. Смена природных зон с географической широтой является проявлением географического закона широтной зональности. Климатические условия, особенно увлажнение и амплитуды температур, изменяются также по мере удаления от океана в глубь материков. Поэтому главная причина формирования нескольких природных зон внутри географического пояса — это соотношение тепла и влаги. (Проанализируйте по карте атласа соответствие природных зон географическим поясам.)

Каждая природная зона характеризуется определенным климатом, типом почв, растительности и животного мира. Природные зоны закономерно сменяются от экватора к полюсам и от побережья океанов в глубь материков вслед за изменением климатических условий. Характер рельефа влияет на режим увлажнения в пределах природной зоны и может нарушать ее широтное простирание.

Наряду с зональностью важнейшей закономерностью географической оболочки является азональность. Азональность — это формирование природных комплексов, связанных с проявлением внутренних процессов Земли, которые определяют неоднородность земной поверхности (наличие материков и океанов, гор и равнин на материках и др.).  Наиболее ярко азональность проявляется в горах в виде высотной поясности. Высотная поясность — закономерная смена природных комплексов (поясов) от подножия гор к их вершинам (см. рис. 2). Высотная поясность имеет много общего с широтной зональностью: смена поясов при подъеме в горы происходит примерно в той же последовательности, что и на равнинах при движении от экватора к полюсам. Первый высотный пояс всегда соответствует той природной зоне, в которой расположены горы.

 

Список литературы

1. География 8 класс. Учебное пособие для 8 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения /Под редакцией профессора П. С. Лопуха — Минск «Народная асвета» 2014

 

Географическая оболочкаЭволюция земной коры на Земле привела к образованию атмосферы, гидросферы и биосферы. При этом сформировался планетарный природный комплекс, четыре компонента которого, то есть атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера находятся в постоянном взаимодействии и обмениваются веществом и энергией. Каждый компонент комплекса имеет свой химический состав, отличается присущими только ему свойствами. Они могут иметь твердое, жидкое или газообразное состояние, свою организацию вещества, закономерности развития, могут быть органическими или неорганическими.

Вступая во взаимодействие друг с другом эти природные компоненты оказывают взаимное влияют и приобретают новые свойства. Так, на земной поверхности в ходе длительного взаимодействия сфер сформировалась новая оболочка, обладающая своими, специфическими особенностями, которая была названа географической оболочкой. Учение о географической оболочке начало формироваться в начале 20 в. Географическая оболочка – основной объект физической географии.

Географическая оболочка имеет своеобразную пространственную структуру. Она трехмерна и сферична. Это зона наиболее активного взаимодействия природных компонентов, в которой наблюдается наибольшая интенсивность разнообразных физико-географических процессов и явлений. На некотором расстоянии вверх и вниз от земной поверхности, взаимодействие компонентов ослабевает, а затем и вовсе исчезает. Происходит это постепенно и границы географической оболочки – нечеткие. За верхнюю границу часто принимается озоновый слой на высоте 25-30 км. Нижнюю границу еографической оболочки часто проводят по разделу Мохоровичича, то есть по астеносфере, являющейся подошвой земной коры.

Компоненты еографической оболочки сложены веществами разного состава, находящимися в разном состоянии. Они разграничиваются системой активных поверхностей, где происходит взаимодействие вещества и трансформируются потоки энергии. К ним относятся: береговая зона, атмосферные и океанические фронты, приледниковые зоны.


Особенности географической оболочки:

 1. Географическая оболочка отличается очень большой сложностью состава и разнообразным состоянием вещества;
 2. В ней сосредоточена жизнь и существует человеческое общество;
 3. Все физико-географические процессы в этой оболочке протекают за счет солнечной и внутренней энергии Земли;
 4. Все виды энергии поступают в оболочку, трансформируются в ней и частично консервируются.

Основных свойств географической оболочки четыре.

1. Ритмичность, связанная с солнечной активностью, движением Земли вокруг Солнца, движением Земли и Луны вокруг Солнца, солнечной системы вокруг центра галактики.

2. Круговорот веществ который делится на круговороты воздушных масс и водных потоков, которые образуют круговороты воздуха и влаги, круговороты минерального вещества и литосферные круговороты, биологические и биохимические круговороты.

3. Целостность и единство, которые проявляются в том, что изменение одного компонента природного комплекса неизбежно вызывает изменение всех остальных и всей системы, как целого. К тому же, изменения, произошедшие в одном месте, отражаются на всей оболочке, а иногда на какой-либо ее части – в другом месте. Единство и целостность географической оболочки обеспечивается системой перемещения вещества и энергии.

Очень важной особенностью географической оболочки является ее способность сохранять свои основные свойства в течение всей истории своего существования. За миллионы лет на Земле изменилось расположение материков, состав атмосферы, произошло образование и развитие биосферы. При этом осталась сущность географической оболочки, как зоны контакта между геосферами, где взаимодействуют эндогенные и экзогенные силы. Сохранились и основные ее свойства: присутствие воды в трех состояниях – жидком, твердом и газообразном, наличие устойчивых границ между атмосферой, гидросферой и литосферой, постоянство радиационного и теплового балансов, постоянство солевого состава Мирового океана и т. д. Поэтому географическую оболочку называют геостатом, то есть системой, которая способна автоматически поддерживать определенное состояние природной среды. В историческом плане географическая оболочка является самоорганизующейся системой, что приближает ее к биологическим системам.

Если мысленно разрезать географическую оболочку от верхней до нижней границы, то окажется, что нижний ярус представлен плотным веществом литосферы, а верхние ярусы – более легким веществом гидросферы и атмосферы. Такое устройство географической оболочки является результатом эволюции Земли, которая сопровождалась дифференциацией вещества: с выделением плотного вещества в центре Земли и более легкого – по периферии.

Многие физико-географические явления на земной поверхности распределяются в форме полос, вытянутых вдоль параллелей, или под некоторым углом к ним. Это свойство географических явлений называется зональностью.

Все компоненты географической оболочки несут на себе печать воздействия мирового закона зональности. Зональность отмечается для: климатических показателей, растительных группировок, типов почв. В основе зональности физико-географических явлений находится закономерность поступления на Землю солнечной радиации, приход которой убывает от экватора к полюсам.

На основе сочетания поступления тепла и влаги в различные районы земли формируется географическая поясность. Выделяется ряд географических поясов. Они внутренне неоднородны, что, прежде всего, связано с азональной циркуляцией атмосферы и переносом влаги. На этом основании выделяются секторы. Как правило, их 3: два океанических (западный и восточный) и один континентальный.

Секторность – это географическая закономерность, которая выражается в смене основных природных показателей по долготе: от океанов в глубь материков. Все зональные явления определяются эндогенной энергией. Схемы зональности нарушаются орографическими условиями территории.

Высотная поясность – это закономерная смена природных показателей от уровня моря к вершинам гор. Определяется она сменой климата с высотой, в первую очередь изменением количества тепла и влаги. Впервые высотная зональность была описана А. Гумбольдтом.

 

Еще статьи о географической оболочке

конспект урока по теме «Оболочки Земли» | План-конспект урока по географии (5 класс) на тему:

План-конспект урока для учащихся 5 класса с использованием наглядных пособий

Тема: «Оболочки Земли».

Учитель: Процай Ксения Викторовна.

Планируемые образовательные результаты:

В результате педагогического взаимодействия на уроке обучающийся сможет:

Предметные: давать определение понятиям: литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, выявлять черты взаимодействия между внешними оболочками, которые образуют географическую оболочку.

Личностные: проявлять эмоционально- целостное отношение к учебной проблеме; проявление творческого отношения к процессу обучения.

Метапредметные:

-выслушивать и объективно оценивать другого

-определять критерии для сравнения фактов, явлений.

Познавательные:

— умение обобщать полученную информацию, делать выводы.

Регулятивные:

-ставить цель и выполнять учебное задание в соответствии с целью;

-соотносить учебные действия с известными правилами;

Коммуникативные:

-формулировать высказывание;

-согласовывать позиции и находить общее решение.

Решаемые учебные проблемы:

«Почему оболочки Земли назвали именно «оболочками».

Тип урока открытие новых знаний через деятельностный подход в обучении

Формы работы учащихся – работа с текстом учебника, работа в парах и группах

Необходимое техническое оборудование – проектор, экран.

Необходимые наглядные пособия – презентация, карта полушарий, картины, видеофильмы, модель зон разлома, модель вулкана.

Ход урока:

Учитель мотивирует учащихся на изучение темы, используя приемы внутренней и внешней мотивации. Определяет тему урока совместно с учащимися.

1) Что такое «Земля»?

2) Какую форму имеет Земля?  

3) В чем заключается уникальность нашей планеты?

4)Что такое природа?

5) Чем отличается живая природа от неживой природы?

Учитель: Наша планета обладает уникальными особенностями – её поверхность опоясывают, взаимодействуя между собой, несколько оболочек, иногда их называют сферами. Выделяют оболочки внешние и внутренние. Сегодня на уроке познакомимся с внешними оболочками Земли: атмосферой, гидросферой, литосферой и биосферой (слайд 1,2,3 в презентации).

Демонстрация фильма  «Путешествие по сферам земли».

Атмосфера (слайд 4 в презентации)

Рассказ учителя :

 • Границу атмосферы условно проводят на высоте тысяча километров от поверхности Земли;
 • Атмосфера окутывает нашу планету и защищает от потери тепла;
 • Атмосфера защищает нашу планету от потока метеорита;
 • Атмосфера поддерживает жизнь на планете , живые организмы дышат атмосферным воздухом.

Демонстрация фильма  «Из чего состоит атмосферный воздух».

Картина-схема «Состав атмосферы»

Гидросфера (слайд 5 в презентации)

Рассказ учителя:

Водная оболочка нашей планеты — гидросфера включает в себя всю воду планеты –в твёрдом, жидком и газообразном состоянии (в переводе с греческого «гидро» означает вода).

 • Гидросферу образуют воды Мирового океана, ледники, подземные воды, реки, озера, болота и т.д.;
 • Воды Мирового океана составляют почти 97 % всех вод гидросферы;
 • В воде зародилась жизнь на нашей планете.

Учитель просит ученика показать на карте составные части гидросферы.

 Картина «Состав гидросферы», Карта полушарий

Литосфера (слайд 6 в презентации)

Рассказ учителя:

Литосфера – это каменная (твердая) оболочка Земли(в переводе с греческого «литос» означает камень).

 • Мощность  литосферы от 50 до 200 км;
 • Горы, равнины, холмы, овраги – все неровности земной поверхности являются частями литосферы

Толщина коры под континентами составляет, в среднем, 35–40 км. Там, где на суше расположены молодые высокие горы, она часто превышает 50 км (например, под Гималаями достигает 90 км). Под океанами кора более тонкая – в среднем около 7–10 км, а в некоторых районах Тихого океана – всего 5 км. 

 Картина «Состав литосферы», модель зон разлома, модель вулкана.

Биосфера (слайд 7 в презентации)

Рассказ учителя:

Биосфера – живая оболочка Земли(в переводе с греческого «биос» означает жизнь).Биосфера включает нижнюю часть атмосферы (15–20 км), верхнюю часть литосферы и всю гидросферу. Нижняя граница опускается в среднем на 2–3 км на суше и на 1–2 км ниже дна океана.

В местах с наиболее благоприятными условиями существования отмечается наибольший расцвет жизни. В верхнем слое атмосферы и в глубине океанов численность живых организмов падает.

Картина «Составные части биосферы»

Географическая оболочка Земли (слайд 8 в презентации)

Рассказ учителя

Все оболочки Земли взаимодействуют и взаимно влияют друг на друга, образуя особую географическую оболочку. В неё входят верхняя часть литосферы, нижние слои атмосферы, вся гидросфера и биосфера.

Картина «Составные части географической оболочки»

ЗАКРЕПЛЕНИЕ:

Ученикам раздается задание с пропущенными словами:

Задание: Вставьте на места пропусков слова из списка:

1.Воздушнаяоболочка Земли называется________

2. Каменную оболочку земного шара называют ________

3. Из океанов, морей, рек состоит________

4. В формировании________огромную роль сыграли живыеорганизмы.

5. Гидросфера – это________оболочка Земли.

6. Литосфера – это ________ оболочка Земли.

7. Земные оболочки взаимодействуют друг с другом

и образуют ________

8. Природа Земли состоит из ________ оболочек

9.Биосфера – ________ оболочка Земли

10.«Литос» в переводе с греческого «________»

Список слов: камень, гидросфера, твердая, географическая оболочка, биосфера, четырех, литосфера, водная,атмосфера, живая.

Ответы: 1–атмосфера, 2– Литосфера, 3- гидросфера, 4–биосферы, 5–водная, 6–твердая, 7–географическую оболочку, 8 – четырех, 9– живая, 10 – «камень».

Критерии оценивания: 10–8 это «5», 6–7 это «4», 5 и ниже это «3».

После выполнения задания учащиеся обмениваются тетрадями и проверяют, выставляя друг другу оценки:

Географическая оболочка — комплексная внешняя оболочка Земли, одно из глобальных и системных понятий в географии. Ге­не­ти­че­ски и функ­цио­наль­но це­ло­ст­на

                                     

3. Компоненты географической оболочки

Самая верхняя часть Земной коры

Земная кора — это верхний слой Земли. От мантии отделена границей с резким повышением скоростей сейсмических волн — границей Мохоровичича. Толщина коры колеблется от 6 км под океаном до 30-50 км на континентах. Бывает два типа коры — континентальная и океаническая. В строении континентальной коры выделяют три геологических слоя: осадочный чехол, гранитный и базальтовый. Океаническая кора сложена преимущественно породами основного состава плюс осадочный чехол. Земная кора разделена на различные по величине литосферные плиты, двигающиеся относительно друг друга. Кинематику этих движений описывает тектоника плит.

Нижняя часть атмосферы

Её верхняя граница находится на высоте 8 — 10 км в полярных, 10 — 12 км в умеренных и 16 — 18 км в тропических широтах; зимой ниже, чем летом. Нижний, основной слой атмосферы. Содержит более 80 % всей массы атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного пара. В тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция, возникают облака, развиваются циклоны и антициклоны. Температура убывает с ростом высоты со средним вертикальным градиентом 1°/152 м.

За «нормальные условия» у поверхности Земли приняты: плотность 1.2 кг/м 3, барометрическое давление 101.34 кПа, температура плюс 20 °C и относительная влажность 50 %. Эти условные показатели имеют чисто инженерное значение.

Гидросфера

Гидросфера — совокупность всех водных запасов Земли. Большая часть воды сосредоточена в океане, значительно меньше — в континентальной речной сети и подземных водах. Также большие запасы воды имеются в атмосфере, в виде облаков и водяного пара.

Часть воды находится в твёрдом состоянии в виде ледников, снежного покрова и в вечной мерзлоте, слагая криосферу.

Биосфера

Биосфера — это совокупность частей земных оболочек лито-, гидро- и атмосфера, которая заселена живыми организмами, находится под их воздействием и занята продуктами их жизнедеятельности.

Антропосфера

Антропосфера, или ноосфера — сфера взаимодействия человека и природы. Определение ноосферы впервые ввёл российский учёный В. И. Вернадский. Признаётся не всеми учёными.

Урок по географии на тему «Оболочки Земли» (5 класс ФГОС)

План-конспект урока

Тема: Оболочки Земли

Учитель: Ситкалиева Елена Васильевна, учитель географии

Планируемые образовательные результаты:

В результате педагогического взаимодействия на уроке обучающийся сможет:

Предметные: давать определение понятиям: литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, выявлять черты взаимодействия между внешними оболочками, которые образуют географическую оболочку.

Личностные: проявлять эмоционально- целостное отношение к учебной проблеме; проявление творческого отношения к процессу обучения.

Метапредметные:

-выслушивать и объективно оценивать другого

-определять критерии для сравнения фактов, явлений.

Познавательные:

— умение обобщать полученную информацию, делать выводы.

Регулятивные:

-ставить цель и выполнять учебное задание в соответствии с целью;

-соотносить учебные действия с известными правилами;

Коммуникативные:

-формулировать высказывание;

-согласовывать позиции и находить общее решение.

Решаемые учебные проблемы:

«Почему оболочки Земли назвали именно «оболочками».

Тип урока открытие новых знаний через деятельностный подход в обучении

Формы работы учащихся – работа с текстом учебника, работа в парах и группах

Необходимое техническое оборудование, проектор, экран.

Класс сидит по группам-4 группы

Ход урока:

Учитель мотивирует учащихся на изучение темы, используя приемы внутренней и внешней мотивации. Определяет тему урока совместно с учащимися.

1) Что такое «Земля»?

2) Какую форму имеет Земля?

3) В чем заключается уникальность нашей планеты?

Возникновение Земли – проблема, волнующая людей на протяжении многих веков. В древние времена – несколько тысячелетий тому назад – Земля казалась человеку огромной, больше Солнца и других звезд. У людей уже был некоторый опыт в постройках зданий, храмов, пирамид. Этот-то опыт первые мудрецы переносили в свои размышления о Земле. Землю тоже представляли огромной постройкой. А строители?.. Тут сразу возникали трудности. Ведь египетские пирамиды воздвигали тысячи рабов. Но земля больше всех пирамид… И тогда в воображении людей появились сказочные существа, сильные, как тысячи слонов, и мудрые, как тысячи людей. Называться эти существа стали богами. Сначала боги были работящими, сильными и добрыми. У них было много дел. Следовало создать Землю и небо. Провести на Земле реки и вырыть океаны. Насадить леса и заселить и зверьем, и птицами. И, наконец, сотворить человека. По мере того как у людей накапливался опыт, касающийся окружающего их мира, возникали новые и новые сомнения, которые ученым давали основания для новых все более смелых умозаключений, предположений.

Учитель задает вопрос

« Что такое природа»?

« Чем отличается живая природа от неживой природы?»

Послушайте сказку «Сестрицы”. О чём речь?

Как-то раз сестрицы вчетвером

Собиралися на бал вечерком

Одевались, наряжались, и случайно…разругались.

Не могли никак решить: кто важнее. Как тут быть?

Вы, ребята, спор решите

И сестричек помирите.

Угадайте — кто они, все ль они во всем правы?

«Я, — промолвила одна, — и изящна, и легка,

И прозрачна, и светла, и сильна, и шаловлива,

И по-своему красива.

Только если рассержусь – вмиг с врагами разберусь!

Ветром их я закручу, смерчем в поле заверчу!

Я на свете всех смелее, всех прекрасней и сильнее!”

«Я — могуча и сильна, хоть и мокрая слегка.

Вы меня везде найдете: и в колодце, и в болоте,

И в морях, и в ледниках, есть и в каждом я из вас.

Всем нужна, — и вам, ребята. Что, загадка сложновата?

Я, конечно, всех важнее, всех прекрасней и сильнее!”

«Я из всех всему основа. Я тверда, и я сурова.

Я местами горяча, и подвижна и сильна.

Я неровная местами, очень я дружу с корнями —

Без меня им негде жить. Словом, можно нам дружить.

Я на свете всех сильнее, всех прекрасней и важнее!”

«Я четвертая девица — всех растений и зверей царица

Без меня нет жизни на земле:

Ни на суше, в воздухе и ни в воде.

Самая важная, конечно, это я,

Кто не согласится со мной, мои друзья?!»

Как зовут сестриц, узнай-ка,

Хитрость сказки разгадай-ка!

Учитель: Вот такая необычная сказка. Узнали ли вы, ребята, о каких сестрицах идет речь?

постарайтесь узнать, как же зовут этих сестриц .

(Три сестрицы – Атмосфера, Гидросфера и Литосфера)

«Согласны ли вы с утверждением ученых, что природа земли состоит из четырех оболочек?» и ставит проблему «Почему оболочки Земли назвали именно «оболочками»?

(Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения.

( Высказывают свои варианты ответов. Формулируют и принимают проблему.)

Учитель:

Земля находится на благоприятном расстоянии от Солнца — не слишком сильно нагревается днём и не переохлаждается в ночное время. Наша планета обладает уникальными особенностями — её поверхность опоясывают, взаимодействуя между собой, несколько оболочек, иногда их называют сферами. Выделяют оболочки внешние и внутренние. Сегодня на уроке познакомимся с внешними оболочками Земли: атмосферой, гидросферой, литосферой и биосферой.

Демонстрация Flash- фильма из коллекции ЦОР «Путешествие по сферам земли»

Далее задание по группам, работая с текстом учебника.

1 группа знакомится с атмосферой;

2 группа с гидросферой;

3 группа с литосферой;

4 группа с биосферой.

Ребята заполняют таблицу (7 минут), раздаю шаблоны таблицы.

( заполнить таблицу на основе работы с текстом)

Таблица № 1

Затем представители групп знакомят друг друга с оболочками Земли, остальные заполняют недостающие колонки. По ходу выступления учитель дополняет, делает выводы.

1 Атмосфера. Рассказ учителя

Воздушная оболочка — атмосфера простирается над Землёй до высоты 2-3 тыс. км, но большая часть её массы сосредоточена у поверхности планеты.

Атмосфера удерживается силой притяжения Земли, поэтому с высотой её плотность уменьшается. Атмосфера содержит кислород, необходимый для дыхания живых организмов. Самый нижний слой, прилегающий к земной поверхности, имеет толщину 10-18 км – тропосфера. За пределы этого слоя не залетают птицы, да и облака редко поднимаются выше. В этом слое атмосферы протекает жизнь всех живых организмов. В этом слое формируется погода.

Следующий слой достигает 50-60 км. В этом слое атмосферы находится слой озона, так называемый защитный экран, который поглощает часть ультрафиолетовой радиации Солнца. Одним из результатов этого является потепление воздуха в этом слое. Но более важно то, что озон препятствует проникновению на Землю ультрафиолетовых лучей. Часть этих лучей полезна, но значительное количество ультрафиолета губит жизнь на Земле. Поэтому очень важно, чтобы все выбросы в атмосферу не оказывали разрушительного воздействия на озоновый слой. В последнее время замечено возникновение так называемых «озоновых дыр».

Некоторые ученые связывают их появление с тем, что в атмосферу в результате деятельности человека поступает большое количество газов, разрушающих озон. Через озоновую дыру солнечные ультрафиолетовые лучи в избытке попадают на нашу планету, что отрицательно сказывается на здоровье человека, животных и некоторых видов растений.

ЦОР «Из чего состоит атмосферный воздух».

2. Литосфера.

Литосфера — внешняя сфера «твердой» Земли, включающая земную кору и часть верхней мантии.

(в переводе с греческого «литос» означает камень).

Твёрдая оболочка Земли, или литосфера, — это огромные массы горных пород на суше и на дне океана.

Толщина коры под континентами составляет, в среднем, 35-40 км. Там, где на суше расположены молодые высокие горы, она часто превышает 50 км (например, под Гималаями достигает 90 км). Под океанами кора более тонкая — в среднем около 7-10 км, а в некоторых районах Тихого океана — всего 5 км. 

Демонстрация Строение земной коры

3. Гидросфера.

(в переводе с греческого «гидро» означает вода).

Водная оболочка нашей планеты — гидросфера включает в себя всю воду планеты — в твёрдом, жидком и газообразном состоянии. Гидросфера — водная оболочка нашей планеты — это безбрежные просторы морей и океанов, синева озёр, сверкающие ленты рек и топи болот, облака и туманы, серебристый иней, капли росы и вода в живых организмах. Водой покрыто около 3/4 поверхности Земли.

Общий объём воды на земном шаре 1390 млн. км3, основная его часть приходится на моря и океаны — 96,4%. На суше наибольшее количество воды содержат ледники и постоянные снега — около 1,86% (при этом в горных ледниках — 0,2%). Около 1,7% от общего объёма гидросферы приходится на подземные воды и примерно 0,02% — на воды суши (реки, озёра, болота, искусственные водоёмы). Некоторое количество воды находится в живых организмах биосферы и в атмосфере. Пресная вода составляет лишь 2,64%.

 Картинка Состав гидросферы

4. Биосфера – особая оболочка Земли.

(в переводе с греческого «биос» означает жизнь).

Биосфера — оболочка Земли, в пределах которой существует жизнь. Биосфера включает нижнюю часть атмосферы (15-20 км), верхнюю часть литосферы и всю гидросферу. Нижняя граница опускается в среднем на 2-3 км на суше и на 1-2 км ниже дна океана.

В местах с наиболее благоприятными условиями существования отмечается наибольший расцвет жизни. В верхнем слое атмосферы и в глубине океанов численность живых организмов падает.

Далее рассказ учителя про географическую оболочку Земли.

Затем творческое задание группам: раскрыть взаимодействие организмов с атмосферой, с гидросферой (на ватмане наклеить правильно карточки, показав взаимосвязь, предлагаются маркеры для составления схемы)

1.Взаимодействие организмов и атмосферы (1 и 2 группы)

Карточки: «тепло», «влажность», «растение», «кислород», «углекислый газ», «животные».

(Слова могут быть заменены символами, рисунками или фотографиями).

Приблизительный ответ учащихся:

Солнце и вода поглощаются растениями, растения выделяют кислород, животные его потребляют и выделяют углекислый газ. Углекислый газ необходим растениям для фотосинтеза.

После того, как ученики сложили цепочку, составили ответ, один из участников группы выходит к доске и крепит полученную схему.

Затем другая группа, которая работала по этой же теме, комментирует и оценивает работу отвечающей.

2. Взаимодействие организмов и гидросферы

Карточки: «моллюски», «кальций, растворенный в океанической воде», «известняк»

В рассказе о взаимодействии учащихся должны указать на то, что моллюски используют кальций для строительства своей раковины.

После гибели раковины моллюска опускается на дно и образует со временем осадочные горные породы.

Учитель отмечает, что помимо кальция морские животные поглощают из воды другие вещества.

После выполнения работы одна группа объясняет данное взаимодействие, а другая следит за ответом и делает поправки.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ:

Формулирует вопросы и корректирует ответы.

Вопросы:

1.Что такое литосфера?

2.На какой высоте проходит верхняя граница атмосферы?

3.Каково значение атмосферы для человека и природы Земли?

4. Что является главной частью гидросферы?

5.Как происходит взаимодействие внешних оболочек земли? Приведите примеры.

6.Что такое географическая оболочка?

Сказка «Приключения Росинки»

Однажды ранним утром на листочке одуванчика появилась капелька воды – Росинка. Она так обрадовалась своему рождению, ее окружал огромный мир, и Росинке захотелось немедленно с ним познакомиться.

Взошло солнышко. От теплых золотых лучей солнца Росинка почувствовала себя легкой-легкой, оторвалась от листочка и поднялась в воздух. Легкий ветерок перенес ее с луга к большому городу. И тут Росинка заметила, что Солнце светит не так ярко, а из многочисленных промышленных труб вырываются клубы густого едкого дыма. Росинка даже стала чихать. Чтобы спастись от дыма, она поднялась повыше, но оказалось, что там, на большой высоте, от Солнца приходит не только свет и тепло. От вредных выбросов озоновый слой так истончился, что образовалась озоновая дыра и через нее проникает губительное для всего живого ультрафиолетовое излучение. Оно так сильно обожгло Росинку, что той пришлось искать спасения в ближайшей реке.

Река Росинку тоже неприятно удивила. В ней не оказалось рыб, зато плавали бутылки, переливались мазутные пятна, и было еще много всякой гадости. От ужаса Росинка выпрыгнула снова в воздух атмосферы. Еле успела отдышаться, как пошел ливень, и вместе с дождевыми каплями Росинка оказалась на поверхности почвы. Ливневые потоки легко размыли вытоптанную стадами коров почву, и грязный поток понес Росинку вниз по склону оврага. Изо всех сил она старалась выбраться, но ей никак не удавалось, пока на пути не попался корешок кустарника. Как насос всосал корешок Росинку внутрь, потом она стала подниматься вверх по стеблю, пока не попала в клетку листа. Здесь, наконец, она почувствовала себя спокойно и уютно и немедленно принялась за работу по созданию органических веществ.

Учитель: В чем мораль этой сказки?

-Чтобы Земля не потеряла способности поддерживать жизнь, необходимо сохранить все свойства земных оболочек, бережно относиться к природе.

-Как вы можете поучаствовать в охране Мирового океана от загрязнения, ведь до ближайшего моря далеко? (охраняя реки, так как они впадают в океан)

-Можете ли вы участвовать в охране атмосферы от загрязнения? (экономить электроэнергию, беречь и восстанавливать леса, сдавать макулатуру)

Вывод: чтобы сохранить природу Земли, необходимо бережно относиться к своей стране, к малой родине. Охрана природы должна происходить на всех уровнях – глобальном общемировом, государственном – в каждой стране и местном – в каждом городе, поселке, деревне. Мне хочется верить, что вы теперь по-другому будете относиться к родной природе, к своей малой родине.

И в конце урока мне хочется привести слова замечательного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, а значит, пересесть из него просто некуда. Вот почему, вот потому-то все жители планеты должны сообща спасать свой общий дом»

Урок № 35. Из чего состоит географическая оболочка. Особенности географической оболочки Территориальные комплексы | Поурочные планы по географии 6 класс Учебник Дронов В.П.`землеведение`

Урок № 35. Из чего состоит географическая оболочка. Особенности географической оболочки Территориальные комплексы


 

 

атмосфера

 

 

 

 

 

гидросфера

 

литосфера

 

 

 

 

биосфера

 

Этап

Время

Основные события

Геологический

4,5—4 млрд. лет — 570 млн. лет назад

Формирование земной коры; разделение земной поверхности на материки и океанические впадины; возникновение атмосферы и гидросферы; зарождение и расцвет жизни в океанах

Биологический

570 млн. лет — 40 тыс. лет назад

Образование озонового слоя; формирование современных атмосферы и гидросферы; расцвет жизни на суше; образование биосферы и почв

Антропогенный

40 тыс. лет назад — настоящее время

Появление современного человека, нарастание его воздействия на природу

Аргумент ключевого слова Описание
bbox Установите значение True , если вы хотите, чтобы ограничивающая рамка
для включения в возвращаемый GeoJSON.Игнорируется на
Оракул.
CRS Установите значение True , если вы хотите, чтобы координаты
справочная система, которая будет включена в возвращаемый
GeoJSON. Игнорируется в MySQL и Oracle.
точность Может использоваться для указания количества значимых
цифры для координат в GeoJSON
представление — значение по умолчанию 8. Игнорируется на
Оракул.

Аргумент ключевого слова Описание
точность Задает количество значащих цифр для
координаты в представлении GML — по умолчанию
значение 8. Игнорируется в Oracle.
версия Задает версию GML для использования: 2 (по умолчанию) или 3.

Аргумент ключевого слова Описание
точность Это ключевое слово может использоваться для указания количества
значащие цифры для координат в KML
представление — значение по умолчанию 8.

Аргумент ключевого слова Описание
относительный Если установлено значение True , данные пути будут реализованы
с точки зрения относительных ходов. По умолчанию Ложь ,
это означает, что вместо этого используются абсолютные ходы.
точность Это ключевое слово может использоваться для указания количества
значащие цифры для координат в SVG
представление — значение по умолчанию 8.

Количество аргументов Описание
1 Единый размер для привязки сеток X и Y.
2 Размеры X и Y для привязки сетки.
4 Размеры X, Y и соответствующие исходные точки X, Y.


Использование
Проекционные элементы

Расположение выражено
широта и долгота на земном шаре и координаты x, y на карте.

Отображение мира с помощью
синусоидальная проекция (слева) и проекция Робинсона (справа).

Использование COORDSYS
в файле конфигурации карты:


<КОНФИГУРАЦИЯ>
<СРЕДА><КАРТА>
<СВОЙСТВА>
<КОНВЕРТ minx = "- 14628440.851850007 " miny = "-

47.848073646″ maxx = «15705351.712200116»
maxy = «8748562.401522137» name = «Initial_Extent» />

СВОЙСТВА
<РАБОЧИЕ МЕСТА>
<ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ fillcolor = "240,255,255" />

<ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ filltype = "solid" fillcolor = "0,153,102" />

<ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ filltransparency = "0.0 "Borderwidth =" 3 "Bordercolor =" 27,27,127 " />
GET_IMAGE
запрос без элементов проекции:


<ЗАПРОС>
< GET_IMAGE >
< НЕДВИЖИМОСТЬ >
СВОЙСТВА


GET_IMAGE
запрос с помощью FILTERCOORDSYS и FEATURECOORDSYS:


<ЗАПРОС>

<СВОЙСТВА>

<ОСОБЕННОСТИ />

СВОЙСТВА


GET_IMAGE
запрос с КОНВЕРТОМ:


<ЗАПРОС>

<СВОЙСТВА>
<КОНВЕРТ minx = "- 14628440.851850007" miny = "-

47.848073646″ maxx = «15705351.712200116»
maxy = «8748562.401522137» />


<ОСОБЕННОСТИ />
СВОЙСТВА


IMAGE ответ
с КОНВЕРТОМ:


<ОТВЕТ>
<ИЗОБРАЖЕНИЕ>
<КОНВЕРТ minx = "- 14628440.85185" miny = "- 11510914.9347945" maxx = "15705351.7122001" maxy = "11239429.488243" />

Использование FILTERCOORDSYS
И ВОЗМОЖНОСТИ ECOORDSYS в файле конфигурации карты:


<КОНФИГУРАЦИЯ>
<СРЕДА><КАРТА>
<СВОЙСТВА>
<КОНВЕРТ minx = "- 14628440.851850007 " miny = "-

47.848073646″ maxx = «15705351.712200116»
maxy = «8748562.401522137» name = «Initial_Extent» />

<ОСОБЕННОСТИ />

СВОЙСТВА
<РАБОЧИЕ МЕСТА>
<ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ fillcolor = "240,255,255" />

<ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ filltype = "solid" fillcolor = "0,153,102" />

<ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ filltransparency = "0.0 "Borderwidth =" 3 "Bordercolor =" 27,27,127 " />
GET_IMAGE
запрос без элементов проекции:


<ЗАПРОС>
< GET_IMAGE >
< НЕДВИЖИМОСТЬ >
СВОЙСТВА


GET_SERVICE_INFO
запрос:


<ЗАПРОС>


СЕРВИСИНФО
ответ:


<ОТВЕТ>

<СРЕДА>


<СЕПАРАТОРЫ cs = " "ts ="; "/>


<СВОЙСТВА>
<ОСОБЕННОСТИ />

<КОНВЕРТ minx = "- 14628440.85185 " miny = "-

47.84807364″ maxx = «15705351.7122001» maxy = «8748562.40152213»
name = «Initial_Extent» />

СВОЙСТВАGET_IMAGE
запрос с помощью FILTERCOORDSYS и FEATURECOORDSYS:


<ЗАПРОС>

<СВОЙСТВА>
<КОНВЕРТ minx = "- 180" miny = "- 90" maxx = "180" maxy = "90" />

<ОСОБЕННОСТИ />

СВОЙСТВА


GET_IMAGE
запрос с использованием FILTERCOORDSYS и FEATURECOORDSYS с КОНВЕРТУ в десятичном формате
градусы:


<ЗАПРОС>

<СВОЙСТВА>
<КОНВЕРТ minx = "- 180" miny = "- 90" maxx = "180" maxy = "90" />

<ОСОБЕННОСТИ />

СВОЙСТВА


IMAGE ответ
с КОНВЕРТОМ в координатах Робинсона:


<ОТВЕТ>
<ИЗОБРАЖЕНИЕ>
<КОНВЕРТ minx = "- 16986727.8564406" miny = "- 12740045.8

4″ maxx = «16986727.8564406» maxy = «12740045.8

4″
/>

Использование
строка определения проекции для FILTERCOORDSYS И FEATURECOORDSYS в
файл конфигурации карты:


<КОНФИГУРАЦИЯ>
<СРЕДА><КАРТА>
<СВОЙСТВА>
<КОНВЕРТ minx = "- 14628440.851850007" miny = "-

47.848073646″ maxx = «15705351.712200116 »
maxy = «8748562.401522137» name = «Initial_Extent» />СВОЙСТВА
<РАБОЧИЕ МЕСТА>
<ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ fillcolor = "240,255,255" />

<ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ filltype = "solid" fillcolor = "0,153,102" />

<ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ filltransparency = "0.0 "Borderwidth =" 3 "Bordercolor =" 27,27,127 " />
Изменение
центральный меридиан в строке определения проекции:


<КОНФИГУРАЦИЯ>
<СРЕДА><КАРТА>
<СВОЙСТВА>
<КОНВЕРТ minx = "- 14628440.851850007 " miny = "-

47.848073646″ maxx = «15705351.712200116»
maxy = «8748562.401522137» name = «Initial_Extent» />

» Central_Meridian, 180487 Central_Meridian БЛОК [«Счетчик», 1]] »
/>
Центральный_Меридиан «, 180]
, БЛОК [» Метр «, 1]]»
/>
СВОЙСТВА
<РАБОЧИЕ МЕСТА>
<ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ fillcolor = "240,255,255" />

<ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ filltype = "solid" fillcolor = "0,153,102" />

<ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ filltransparency = "0.0 "Borderwidth =" 3 "Bordercolor =" 27,27,127 " />
Преобразование
слой в NAD 1927 ( datumtransformid = «8070» ) State Plane
координаты ( id = «26745» ) до NAD 1983 ( datumtransformid = «8088» )
Координаты UTM ( id = «26911» ):


<КОНФИГУРАЦИЯ>
<СРЕДА>
<КАРТА>
<СВОЙСТВА>
<КОНВЕРТ minx = "51508.9214 " miny = "3429418.0119" maxx = "948491.0785" maxy = "4102154.6297" name = "Initial_Extent" name = "Initial_Extent" />

<ОСОБЕННОСТИ datumtransformid = "8088" />

СВОЙСТВА
<РАБОЧИЕ МЕСТА><ИСПОЛНИТЕЛЬ>
<ПРОСТОПОЛИГОНСИМВОЛ color = "0,0,255" />