Феромагнетики це: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Феромагнетики — Магнітні властивості речовини

Феромагнетики — сильно магнітні речовини, здатні намагнічуватися навіть у слабких магнітних полях. Деякі метали (залізо, нікель, кобальт, гадоліній, манган, хром та їхні сплави) з великою магнітною проникністю, що проявляють явище гістерезису; розрізняють м’які феромагнетики з малою коерцитивною силою та тверді феромагнетики з великою коерцитивною силою. Феромагнетики використовуються для виробництва постійних магнітів, осердь електромагнітів та трансформаторів.

Відео YouTube

Найтиповішою властивістю є нелінійний характер процесу намагнічення

 • Феромагнетики сильно втягуються в область сильнішого магнітного поля.
 • Магнітна сприйнятливість феромагнетиків позитивна і значно більше одиниці.
 • При не дуже високих температурах феромагнетики характеризуються
  спонтанною намагніченістю, яка сильно змінюється під впливом зовнішніх
  дій.

Властивості феромагнетиків пов’язані з наявністю у їхній структурі
груп атомів, які називаються доменами, котрі вже мають узгоджену
орієнтацію елементарних магнітних полів. Орієнтація полів самих доменів,
яка відбува­ється при намагнічуванні, створює власне поле речовини
значно сильніше, ніж у інших магнетиків, у яких відбувається лише
часткова орієнтація елеме­нтарних полів атомів речовини. Орієнтація
полів доменів значною мірою зберігається і після припинення дії
зовнішнього поля. Така суть залишкового намагнічування. Проте
інтенсивний тепловий рух може зруйнувати цю орієн­тацію, тому за високої
температури феромагнітні речовини втрачають свої магнітні властивості.

Також ферромагнетикам притаманний Ефект Барнета — намагнічування під час обертання навіть у відсутності зовнішнього магнітного поля.

Феромагнетизм виникає в речовинах, у яких як наслідок обмінної взаємодії, спінам електронів вигідно орієнтуватися паралельно. В результаті такої узгодженої орієнтації спінів виникає макроскопічний магнітний момент, який може існувати навіть без зовнішнього магнітного поля. При температурі, яка перевищує певну критичну (температура Кюрі),
зумовлене тепловим рухом хаотичне розупорядкування бере гору над
обмінною взаємодією й феромагнетик переходить в парамагнітний стан.

Завдяки спін-орбітальній взаємодії орієнтація спінів у неізотропних середовищах не є довільною. Кристали феромагнітних речовин характеризуються так званими осями легкого намагнічення
— кристалографічними напрямками, в яких орієнтується магнітний момент
феромагнетика при відсутності зовнішнього магнітного поля. У слабкому
магнітному полі, якщо його напрямок не збігається з віссю легкого
намагнічування, індукований магнітний момент може не збігатися з
напрямком магнітного поля. В сильних магнітних полях вплив осі легкого
намагнічування повністю придушується.

При температурі, нижчій за температуру Кюрі, магнітні моменти електронів
сусідніх атомів у феромагнетику орієнтовані паралельно, проте зазвичай
ця орієнтація не поширюється на все тіло. Слабка магнітна взаємодія між
окремими сумарними моментами значних областей стає на заваді їхньому
зростанню. Тому феромагнетик розбивається на окремі області повної
намагніченості, так звані магнітні домени. Магнітні домени можуть орієнтуватися довільним чином, тому для феромагнетика існує розмагнічений стан. У цьому стані, незважаючи на локальне намагнічення, тіло з феромагнітної речовини не є магнітом. Окрім розмагніченого стану, феромагнітне тіло може перебувати в намагніченому стані,
коли переважна кількість доменів має однакову орієнтацію магнітних
моментів. Намагнічений стан може зберігатися, коли зовнішнє магнітне
поле відсутнє.

Фізики дізналися умови використання «майже ферромагнетиков» в спінтронних пристроях

Вчені з Інституту теоретичної фізики (ІТФ) імені Ландау з’ясували, за яких умов наночастинки з «майже ферромагнетиков» можна використовувати в спінтронних пристроях — електронних пристроях нового типу, в яких перебіг електричного струму супроводжується зміною магнітного стану системи і навпаки. Про свої результати фізики доповіли на «Зимовій школі з локалізації, взаємодій і надпровідності», що проходила в ІТФ.

У своїй роботі фізики теоретично досліджували властивості наночастинок, зроблених з «майже феромагнітних металів». Ферромагнетики — це речовини, які проявляють магнітні властивості за відсутності зовнішнього магнітного поля. До них відноситься, наприклад, залізо. «Майже ферромагнетики» за властивостями чуть-чуть «не дотягують» до феромагнетиків, тобто не показують намагніченість без зовнішнього магнітного поля. Їх типові представники — паладій і платина. У 2000 році було теоретично передбачене, що, якщо розглядати не великий фрагмент такого знаходиться «на межі» перетворення в ферромагнетик речовини, а зроблену з нього наночастинку, виявиться, що при низьких температурах вона почне вести себе як ферромагнетики. Цей ефект був названий мезоскопические стонеровской нестійкістю і, незважаючи на те, що сьогодні він добре описаний теоретично, поспостерігати його на практиці поки не вдалося.

Якщо наночастинку з «майже феромагнетика» помістити між двома великими шматками металу (вчені говорять металевими «резервуарами») і прикласти різницю потенціалів, то електрони з одного резервуара починають «перестрибувати» на наночастинку, а з неї на інший резервуар. Це відбувається, навіть якщо енергія електронів менше, ніж потрібно для «стрибка»: її недостатньо, щоб подолати енергетичний бар’єр між резервуаром і наночасткою. Такі «незаконні» з точки зору «класичної» фізики переходи називають подбарьерним туннелированием, і цей ефект підпорядковується квантовим законам.

Система з двох резервуарів і наночастинки між ними називається одноелектронні транзистором. Одноелектронний транзистор з наночасткою, яка проявляє феромагнітні властивості, активно вивчається фізиками, так як подібна система дозволяє змінювати параметри відразу двома способами. Варіюючи протікає електричний струм, можна управляти магнітним станом, а змінюючи магнітне стан наночастинки, наприклад, використовуючи магнітне поле, — керувати струмом. «Одне з практичних застосувань таких систем — пристрої магнітної пам’яті (MRAM — magnetic random-access memory). Їх перевага — менші втрати, пов’язані з непотрібним нагріванням в електричних контурах», — пояснює Бурмістров. Крім того, подібні спінтроновие системи, дозволяють зберігати записані дані, в тому числі і оперативні, без зовнішнього живлення.

Бурмістров з колегами вивчили, як в таких системах туннелирование в резервуар впливає на магнітні властивості наночастинок з «майже ферромагнетиков». Теоретичні розрахунки вчених показують, що, якщо туннелирование електронів між резервуаром і наночасткою відбувається активно, магнітні властивості наночастинки руйнуються. «Цікаво, що величина тунельного кондактанса (так називають величину, яка характеризує, наскільки добре електрони можуть туннелировать), при якій магнітне поведінку наночастинки зникає, виявляється істотно менше, ніж можна було б очікувати. Цей результат показує, що використання наночасток з» майже феромагнітних металів «в спінтронних пристроях можливо тільки в ситуації, коли туннелирование слабке», — говорить Бурмістров.

Але головне значення нової роботи — теоретичне. «Наші результати дозволяють краще зрозуміти фізичні умови, при яких буде можливо експериментально поспостерігати явище мезоскопические стонеровской нестійкості», — додає Бурмістров.

14.

4. Феромагнетики та їх основні властивості

Поряд із
слабомагнітними речовинами діамагнетиками
і парамагнетиками, існують сильно
магнітні речовини — феромагнетики.

До
феромагнетиків відносяться речовини,
які мають від природи спонтанну
намагніченість, тобто зберігають
намагніченість при відсутності
зовнішнього магнітного поля.

У діамагнетиках
вектор намагніченості jлінійно змінюється із зростанням
напруженості зовнішнього магнітного
поля. У феромагнетиках при зростанні Н
векторj росте
до насичення, а потім залишається
постійним.

Магнітна проникність
у феромагнетиках
може досягати значень, які вимірюються
сотнями тисяч одиниць.

Магнітна проникність
і магнітна індукція у феромагнетиках
залежить від величини напруженості
зовнішнього магнітного поля. (рис.14.6)

Рис.14.6

Як видно з рис.
14.6 в слабих магнітних полях індукція
магнітного поля з ростом Н зростає
досить швидко. В сильних магнітних
полях через властивості насичення,
зростання індукції магнітного поля
феромагнетика не спостерігається.

Класичну теорію
феромагнетизму розробив французький
фізик Вейсс. В основу цієї теорії він
поклав дві гіпотези. Перша з них полягає
в тому, що для феромагнетиків властиве
спонтанне намагнічування лише в певній
області температур (починається біля
абсолютного нуля і закінчується
температурою Кюрі), яке не залежить від
наявності зовнішнього намагнічувального
поля. Однак досліди показують, що у
випадку відсутності зовнішнього
намагнічувального поля будь-яке
феромагнітне тіло в цілому буде
розмагнічене. Наступна гіпотеза
стверджує, що нижче температури Кюрі
будь-яке феромагнітне тіло поділяється
на малі області, для яких характерне
однорідне спонтанне намагнічування.
Такі області називаються доменами.
Лінійні розміри домен не перевищують
0,1 мм.

При відсутності
зовнішнього магнітного поля магнітні
моменти окремих домен орієнтовані у
просторі хаотично, так що сумарний
магнітний момент всього феромагнетика
дорівнює нулю. Зовнішнє магнітне поле,
що діє на феромагнетик, орієнтує магнітні
моменти не окремих атомів, як це було у
парамагнетиків, а цілих областей
спонтанного намагнічування. З цих
міркувань зрозуміло, що магнітне
насичення настає тоді, коли вектори
магнітних моментів всіх домен будуть
встановлені паралельно до напрямку
зовнішнього магнітного поля.

Для феромагнетиків
властива така особливість намагнічування,
як магнітний гістерезис (рис.14.7).

Рис.14.7

Нехай намагнічування
феромагнетика до насичення (точка 1 на
рис. 14.7) відбувається по кривій 01. Якщо
далі зменшувати напруженість Н
зовнішнього намагнічувального поля,
то як показує дослід, розмагнічування
феромагнетика відбуватиметься за кривою
1-2, розміщеної вище кривої намагнічування.
Якщо напруженість намагнічувального
поля досягне нуля Н=0, у феромагнетику
спостерігається деяке залишкове
намагнічування І
з, обумовлене
тим, що і після припинення дії зовнішнього
магнітного поля в частині доменів
зберігається переважна орієнтація
їхніх магнітних моментів. Щоб повністю
розмагнітити даний зразок феромагнетика,
треба створити намагнічувальне поле
Нку протилежному напрямку.
Величину цього поляНк називають
коерцитивною силою
. При дальшому
збільшенні зовнішнього поля у протилежному
напрямку, намагнічування зразка знову
досягне насичення у точці 4. Повертаючись
поступово до початкового намагнічування,
дістанемо замкнуту криву, яка називаєтьсяпетлею гістерезису.

Залишкова
намагніченість Із і
коерцитивна сила Нкхарактеризують
властивість феромагнетика намагнічуватись
і зберігати це намагнічування для тих
чи інших практичних цілей.

При намагнічуванні
феромагнетика відбувається зміна його
форми і об’єму. Це явище
називаютьмагнітострикцією, яке
було відкрите Джоулем ще в середині 19
століття.

Сучасна теорія
феромагнетизму була розроблена на
початку минулого століття. Відповідальними
за діамагнітні властивості феромагнетиків
є власні магнітні моменти електронів
(спінові магнітні моменти). При певних
умовах в кристалах виникають так звані
обмінні сили, які примушують магнітні
моменти електронів встановлюватись
паралельно один одному, внаслідок чого
і виникають області спонтанного
намагнічування – домени.

Природа феромагнетизму
має квантове пояснення. За магнітні
властивості феромагнетиків несуть
відповідальність електрони недобудованих
3-d- оболонок феромагнетиків.
В цих оболонках частина електронів
мають не скомпенсовані спіни.Спін
електрона
– це невіддільна квантова
властивість електрона. Тому природа
феромагнетизму є спінова.

Площа
петлі гістерезису чисельно дорівнює
роботі перемагнічування. Чим менша
площа петлі, тим менше енергії витрачається
на перемагнічування феромагнетика.

Далі наведено
приклади петлі гістерезису для різних
типів феромагнетиків:

а)магнітожорсткий
б) магнітом’який в) феромагнетик
феромагнетик;
феромагнетик; із незадовільними

магнітними

властивостями

Для
кожного феромагнетика є своя температура,
яку називають температурою
Кюрі
.
При температурі Кюрі феромагнетик
втрачає магнітні властивості і
перетворюється у парамагнетик. При цій
температурі зникають області спонтанного
намагнічування, які називають доменами.

Д О Д А Т О К

1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии

%PDF-1.5 %
1 0 obj >/OCGs[53 0 R]>>/Pages 3 0 R/Type/Catalog>> endobj 2 0 obj >stream
2020-04-09T11:38:37+04:002020-04-09T11:38:38+03:002020-04-09T11:38:38+03:00Adobe Illustrator CC 23. 0 (Windows)

 • 25632JPEG/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA
  AQBIAAAAAQAB/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK
  DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f
  Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgAIAEAAwER
  AAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA
  AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB
  UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE
  1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZ
  qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy
  obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp
  0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2+f3OEhYaHiImKi4yNjo
  +DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+v/aAAwDAQACEQMRAD8A9U4q7FXYq7FXYq7FXYq7
  FXYq7FXYq7FXYq7FXYq850HRbyD8x9QvZdJMcMzFxcU0+ihmlIlJjjE/7xl2+Ll/PXbEFJZ7b2Xp
  TG4aRnneGOGb45fSPpFiGSJ3dEJMjciByb4QzHiuEsUQ6K6lWAZWFCDgSotYWTAAwRkA8h8I+1×4
  1+fEUr4YbK0rBECBABwA4he1OlMCqX1GzEglECCRQoDBQDRPsjbw7YSVXtbwNIJGjVpBSjEAnY1G
  C1Q+p3BsNJvLm3jTlbQSzRxtVULIpcA8QSAT1oMVYP8Alx5t8y+YNRvI9X07T7S1SIOq2pleUS1X
  kshccTQ18Nxja09DYEggGhPcdR9+KpXrVxPZQRT2tt6zLITIEEnPjQu9FhhuCxYLSlBU0oeVMNqu
  1Ua41xAlgLdrRjS8WeMuSp6hSJEpt4q2BVC41TUINZW0h0x3tpZUEt4o+EKUFXY+1AuWAAjmxs2m
  pCSS8XiqYviR24ndgVqu5I2JHTK7ZLJHt7G0klkb07W3QuQFHGOONdwqqOgAxJtUDoOq6Lr+nR6n
  YzW99FKVJmiXoyHmiuGqyunIGjbg4bK0mgUAkivxGpqSe1Nq9OmBUMlteC9kme8ZrZuPp2vCMBSA
  Q1XpyINQfoxVSl1nSbW2uJJ76NlsOKXr8lZo2anESKn2Wao2p8hhKhS0fXNL1uOS40y7klhQoCfS
  aNdiT8PqxqWDUoafRQ5GMwWU4GPNC+a/NEmgrZlLI3n1uUxGjlOHTc/C/jglKkwiDdmk1sJZJ7dJ
  nLKW5AxkqaHkR1Cr0pky1g2iHUspAYoT+0KVh4gjAlygitWLVNd6be22KtMrN0crsRtTv33B6YVQ
  es6vbaRYNeXKvJGrKgVOHNnc8VUcmRasxAArudhgKrNK1T9IqZBDc2tAkojuFRSUkU0A4l9tq9eu
  G1THAqyON0pylaT4VX4uPUVq3whd2rv28AMJKFzqWAAYoag1FK0BqRuD16HAEpXp/mLS7rVbnSIJ
  3lvbUO83JCoAEnFlDUUHgWA+Xc743aeEgIyK3vAZvVuy3Mv6QRETgrU4/a58mWnX36YQUKUOiabD
  dG6jjZbhqc5PUkq3Hpyq3xU98QaFJkb5oHzTq1/pOntd2g9eQEsImXlUbAAKvEnc/wAw+fbAShHa
  LfvqOk294w4PMpJ4ggVBIqA4rvSoriqNVSOrFunWnb5AYq5gTSjEUNTSm/tuMVYzovmPVbnR9Snu
  oUW9slMkIPJY3UxclrUBtnDKxp22xtNI7y9e6rfQyyX1EoxERjjKAhJZFP2zJWqqoO+G2KcSRpIj
  RyKHjcFXRhUEHYgg4EsH8xWfmPStUWbyvYwKssUaXEqWsRdqzseLOnpnjGh+Ee5JqcNqu1HVPzHN
  7oenWMNrCNSsPVvb+e1uJVt7qLh66uY3WOPksv7kNXkysD03AVkc2vWVtqn6OkS9e4lKFGSxu5Ld
  edFA+sxwmACu7cn+HetB0VU5xrttdm+vdWsYNCtvWmuozavHIIQjFed09y0aCP7Tt6W9P2cVdoXm
  /wApa47waJrthq80CBpls7qC4dVO3J1hZuNT7Yqmkkbty4yslaUoFNKfNT174bVzxytGqrKyMOrg
  KSfoIpgVuNHUKGkaQgUJYKKnx2AwqxKfzfqEfme+0gxqIYLqzhikCOzcLlYi1WHwihc9ciDuyMaA
  80w07zLqNxFcS3GkXECwyzIqcJfUkSKMyB0V40HxEcBVhU9NqYi+or42sgOhv7Ev8ufoS91DU0h8
  t3untqX+lX8+pW1IppUZeA+OR91LcgoAHU4bYppqF95T8n6c15cLFpllLIEZ4YWPKRuTAFYVZj0P
  bAIgcmUpGXNI9S8+flxqGkx399f89MlkmtkYw3icisatKhVVVjRWG5WnhvkgWBCVeY/zi8v+WbPS
  Rpdm+o2GoxGS1m5yx0X1GSpEkbufiU9cCWZWvm3SZprW1M6rfXUUMyWpVwQsyhtm48T9rpgsXTLh
  NX0QEP5h6TPrEmlpa3QmhvDYvKyxen6gcJUUl5canrxr7YWKC0j8yv0i0iJZQmVI5JFWK8jlLGOD
  1uIVFJ3+z38cVV9Q1efUrN7bUtHAgZiVjeaVQzQTBftCND74kApBIVPL+qn05UsNKSAIfTb9/NIO
  MbMi7rC7fsnt9OKGQaXdXtzbCW6gFtIesQLt1AI3dYm2qQfhxVGYq7FXYq7FXYqsnt4LiFobiNZo
  XFHjkUMrDwIOxxVfirsVdiqj9Ss/Tli9CP05wROnBeLgjiQ4p8Xw7b4qut7a2t0KW8SQoSWKxqFB
  ZtyaCm5xVUxV2KuxVS+qWv1r656Mf1sR+iLjiPU9Mnlw505ceW9MVbuba3ureW2uYkntp0aOeCRQ
  6OjjiyOrVDKwNCDiqD07y55e0y4kudN0u0sriZBHLNbQRRO6KSVVmRVJAJJAOKphirsVdiqAfQtJ
  e9e+a3h2qR45JJQWBZoaemSAafDxGK2j8VWTwQTxNFPGssTU5RuAymhqKg7dcVSy58saXJb+jZh9
  KBdXkk04i1d+Csqq7RgclAbpiqhp3kzSbbTxZX7Ta6iyPKk2sMt7KnNQpVWkXZaL0xVS1b8vfJ+q
  /VheacvGzX07aOCSW2RF5FqBIHjXqa9MVWt5JtU1a21CznNq1qkEKIqly0EBX907OxqCE69e++KN
  /g638k2cOpTXwkUvNeG9I9JQwYuh58q/5PXFKGsvy8s7SKdYZIIpJlkVZorOCN0L231aoIH+yp0J
  64qvtPIUSNMt5qEt5byV4wmOKMqWZWJDIoP2gT9PtiqbaD5b0zQ0mSxDgTtzk5ty35M230ucVTTF
  Uqu5fNCXkn1Kzsp7TYxtNdywyh5RUFFtpgPirvyOAkpFJohcopcBXoOQU1APehIFfuwhS3ih3Kux
  V2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV//Z
 • uuid:e1f2c2cf-3168-4bad-b0ab-0a4ad3b9cd52xmp. did:e83b3cf1-ff0b-be47-86c2-8a8ea23bace4xmp.did:1836970e-879c-b340-8405-1f7aca61788bproof:pdfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3xmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfxmp.did:e83b3cf1-ff0b-be47-86c2-8a8ea23bace4proof:pdf

 • convertedfrom application/x-indesign to application/pdfAdobe InDesign CC 14.0 (Windows)/2020-01-09T10:02:41+03:00
 • savedxmp.iid:1836970e-879c-b340-8405-1f7aca61788b2020-04-09T11:38:30+03:00Adobe Illustrator CC 23.0 (Windows)/
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • EmbedByReferenceC:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии. pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1. 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии. pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • C:\Работка_2019\НПКЦ\2020\Методические рекомендации\Методические рекомендации\МР_с_обложками\archive20-04-09\1.1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии.pdfxmp.id:0f21dfd1-63b5-d844-8cda-1908df0912bfuuid:2e8d242d-6d7e-44c3-ac29-d50465223aa3
 • application/pdf

 • 1_Макет МР_Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии
 • Adobe PDF library 15.00False1TrueTrue148.000161210.000145Millimeters

 • IXAAAA+MyriadPro-RegularIXAAAA+MyriadPro RegularRegularUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • BXAAAA+MyriadPro-SemiboldBXAAAA+MyriadPro SemiboldSemiboldUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • GXAAAA+MyriadPro-SemiboldGXAAAA+MyriadPro SemiboldSemiboldUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • QWAAAA+Roboto-BoldQWAAAA+Roboto BoldBoldUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • SWAAAA+MyriadPro-LightSWAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • HXAAAA+MyriadPro-RegularHXAAAA+MyriadPro RegularRegularUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • DXAAAA+MyriadPro-SemiboldDXAAAA+MyriadPro SemiboldSemiboldUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • LWAAAA+MyriadPro-LightLWAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • NWAAAA+MyriadPro-RegularNWAAAA+MyriadPro RegularRegularUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • FXAAAA+MyriadPro-RegularFXAAAA+MyriadPro RegularRegularUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • AXAAAA+MyriadPro-RegularAXAAAA+MyriadPro RegularRegularUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • MWAAAA+MyriadPro-LightMWAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • HWAAAA+MyriadPro-LightHWAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • GWAAAA+MyriadPro-LightGWAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • KWAAAA+MyriadPro-LightKWAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • YVAAAA+MyriadPro-RegularYVAAAA+MyriadPro RegularRegularUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • OVAAAA+MyriadPro-RegularOVAAAA+MyriadPro RegularRegularUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • XVAAAA+MyriadPro-LightXVAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • DWAAAA+MyriadPro-LightDWAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • VVAAAA+MyriadPro-RegularVVAAAA+MyriadPro RegularRegularUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • IWAAAA+MyriadPro-LightIWAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • UVAAAA+MyriadPro-LightUVAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • ZVAAAA+MyriadPro-LightZVAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • EWAAAA+MyriadPro-LightEWAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • AWAAAA+MyriadPro-LightAWAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • BWAAAA+MyriadPro-LightBWAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • SVAAAA+MyriadPro-LightSVAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • LXAAAA+MyriadPro-RegularLXAAAA+MyriadPro RegularRegularUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • JVAAAA+MyriadPro-LightItJVAAAA+MyriadPro LightItLightItUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • YOAAAA+MyriadPro-LightYOAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • GVAAAA+MyriadPro-SemiboldGVAAAA+MyriadPro SemiboldSemiboldUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • HVAAAA+MyriadPro-ItHVAAAA+MyriadPro ItItUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • NVAAAA+MyriadPro-LightNVAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • SOAAAA+MyriadPro-RegularSOAAAA+MyriadPro RegularRegularUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • DVAAAA+MyriadPro-LightDVAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • EQAAAA+MyriadPro-Light-SC700EQAAAA+MyriadPro Light-SC700Light-SC700Unknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • LOAAAA+MyriadPro-LightItLOAAAA+MyriadPro LightItLightItUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • JXAAAA+MyriadPro-LightJXAAAA+MyriadPro LightLightUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • KVAAAA+MyriadPro-SemiboldKVAAAA+MyriadPro SemiboldSemiboldUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • OOAAAA+MyriadPro-SemiboldOOAAAA+MyriadPro SemiboldSemiboldUnknown001.000FalseMCN65.PFB; MCN65.PFM
 • Cyan
 • Magenta
 • Yellow
 • Black
 • Группа образцов по умолчанию0
 • R=86 G=88 B=89PROCESS100.000000CMYK64.32750255.20870153.66749828.683901
 • R=54 G=55 B=56PROCESS100.000000CMYK70.09840062.81380160.78429854.265702
 • K=64PROCESS100.000000CMYK54.42439944.82800143.0884008.999800
 • C=100 M=60 Y=0 K=0PROCESS100.000000CMYK100.00000060.0000020.0000000.000000

 • endstream endobj 3 0 obj > endobj 55 0 obj > endobj 56 0 obj > endobj 62 0 obj > endobj 63 0 obj > endobj 64 0 obj > endobj 65 0 obj > endobj 66 0 obj > endobj 67 0 obj > endobj 68 0 obj > endobj 69 0 obj > endobj 105 0 obj >/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 133 0 R/TrimBox[0.0 0.0 419.528 595.276]/Type/Page>> endobj 106 0 obj >/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 144 0 R/TrimBox[0.0 0.0 419.528 595.276]/Type/Page>> endobj 107 0 obj >/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 151 0 R/TrimBox[0.0 0.0 419.528 595.276]/Type/Page>> endobj 108 0 obj >/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 154 0 R/TrimBox[0.0 0.0 419.528 595.276]/Type/Page>> endobj 109 0 obj >/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 157 0 R/TrimBox[0.0 0.0 419.528 595.276]/Type/Page>> endobj 110 0 obj >/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 160 0 R/TrimBox[0.0 0.0 419.528 595.276]/Type/Page>> endobj 111 0 obj >/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 163 0 R/TrimBox[0.O`%sˠp.?ܻᰁ9″o3:x)fj K{e)_}}=»buCSA92Rd3֚ns Ceۃ{kh4#~G>-*@BػJ:

  определение и синонимы слова феромагнетик в словаре украинский языка

  ФЕРОМАГНЕТИК — определение и синонимы слова феромагнетик в словаре украинский языка

  Educalingo использует cookies для персонализации рекламы и получения статистики по использованию веб-трафика. Мы также передаем информацию об использовании сайта в нашу социальную сеть, партнерам по рекламе и аналитике.

  ПРОИЗНОШЕНИЕ СЛОВА ФЕРОМАГНЕТИК


  ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО ФЕРОМАГНЕТИК

  Нажмите, чтобы посмотреть исходное определение слова «феромагнетик» в словаре украинский языка.

  Нажмите, чтобы посмотреть автоматический перевод определения на русский языке.

  ферромагнетики

  Феромагнетики

  Ферромагнетики — сильно магнитные вещества, способные намагничиваться даже в слабых магнитных полях. Некоторые металлы с большой магнитной проницаемостью, проявляющие явление гистерезиса; различают мягкие ферромагнетики с малой коэрцитивной силой и твердые ферромагнетики с большой коэрцитивной силой. Ферромагнетики используются для производства постоянных магнитов, сердечников электромагнитов и трансформаторов. Феромагне́тики — сильно магнітні речовини, здатні намагнічуватися навіть у слабких магнітних полях. Деякі метали з великою магнітною проникністю, що проявляють явище гістерезису; розрізняють м’які феромагнетики з малою коерцитивною силою та тверді феромагнетики з великою коерцитивною силою. Феромагнетики використовуються для виробництва постійних магнітів, осердь електромагнітів та трансформаторів.


  Значение слова феромагнетик в словаре украинский языка


  ферромагнетик, в, ч., спец. Сильно магнитная вещество в твердом (кристаллическом) состоянии (железо, никель, кобальт и сплавы их между собой и сплавы хрома, марганца с другими элементами), способна намагничиваться даже в слабых магнитных полях. Атомы многих кристаллов, как известно, являются автономными носителями магнетизма. Под действием мощного внешнего магнитного поля эти элементарные магнитики выстраиваются в одном направлении. Вещества с таким свойством называют ферромагнетиками (Наука .., 3, 1970, 10). феромагнетик, у, ч., спец. Сильно магнітна речовина у твердому (кристалічному) стані (залізо, нікель, кобальт та сплави їх між собою і сплави хрому, марганцю з іншими елементами), здатна намагнічуватись навіть у слабких магнітних полях. Атоми багатьох кристалів, як відомо, є автономними носіями магнетизму. Під дією потужного зовнішнього магнітного поля ці елементарні магнітики шикуються в одному напрямку. Речовини з такою властивістю називають феромагнетиками (Наука.., 3, 1970, 10).

  Нажмите, чтобы посмотреть исходное определение слова «феромагнетик» в словаре украинский языка.

  Нажмите, чтобы посмотреть автоматический перевод определения на русский языке.


  СЛОВА, РИФМУЮЩИЕСЯ СО СЛОВОМ ФЕРОМАГНЕТИК  Синонимы и антонимы слова феромагнетик в словаре украинский языка

  Перевод слова «феромагнетик» на 25 языков
  ПЕРЕВОД СЛОВА ФЕРОМАГНЕТИК

  Посмотрите перевод слова феромагнетик на 25 языков с помощью нашего многоязыкового переводчика c украинский языка.

  Переводы слова феромагнетик с украинский языка на другие языки, представленные в этом разделе, были выполнены с помощью автоматического перевода, в котором главным элементом перевода является слово «феромагнетик» на украинский языке.


  Переводчик с украинский языка на

  китайский язык


  铁磁

  1,325 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  испанский язык


  ferromagnético

  570 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  английский язык


  ferromagnetic

  510 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  хинди язык


  लौह-चुंबकीय

  380 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  арабский язык


  عالي الأنفاذية

  280 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  русский язык


  ферромагнетик

  278 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  португальский язык


  ferromagnético

  270 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  бенгальский язык


  ferromagnet

  260 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  французский язык


  ferromagnétique

  220 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  малайский язык


  ferromagnet

  190 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  немецкий язык


  ferromagnetischen

  180 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  японский язык


  強磁性体

  130 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  корейский язык


  강자성

  85 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  яванский язык


  ferromagnet

  85 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  вьетнамский язык


  sắt từ

  80 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  тамильский язык


  ferromagnet

  75 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  маратхи язык


  ferromagnet

  75 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  турецкий язык


  ferromagnet

  70 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  итальянский язык


  ferromagnetico

  65 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  польский язык


  ferromagnetyczny

  50 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  румынский язык


  feromagnetic

  30 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  греческий язык


  σιδηρομαγνητικά

  15 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  африкаанс язык


  ferromagnetiese

  14 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  шведский язык


  ferromagnetiska

  10 миллионов дикторов


  Переводчик с украинский языка на

  норвежский язык


  ferromagnetisk

  5 миллионов дикторов  Тенденции использования слова феромагнетик  ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА «ФЕРОМАГНЕТИК»

  На показанной выше карте показана частотность использования термина «феромагнетик» в разных странах.  Примеры использования в литературе на украинский языке, цитаты и новости о слове феромагнетик  КНИГИ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫКЕ, ИМЕЮЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ К СЛОВУ

  «ФЕРОМАГНЕТИК»

  Поиск случаев использования слова феромагнетик в следующих библиографических источниках. Книги, относящиеся к слову феромагнетик, и краткие выдержки из этих книг для получения представления о контексте использования этого слова в литературе на украинский языке.

  1

  АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК НАУКОВОЇ МОВИ …

  ferromagnet first-order — фероїк першого порядку second-order — фероїк другого порядку ferromagnet феромагнетик | феромагнетиковий |fєroo’maegnit lifєroо-] band — зонний феромагнетик easy-plane — феромагнетик із легкою …

  Кочерга О., Мейнарович Є., 2010

  2

  Електротехнічні пристрої радіоелектронних засобів: монографія

  Феромагнетики – це речовини, які при відсутності зовнішнього поля мають спонтанну намагніченість і самовільно розбиваються на окремі намагнічені області – домени (фр. domaine – область, сфера), які ще називають областями …

  Є. О. Чемес; Ю. С. Ямпольський, 2014

  3

  Ukraïnsʹka radi︠a︡nsʹka entsyklopedii︠a︡ — Том 6 — Сторінка 303

  Магн1тнооптичне К. я. полягае в обертанш площини поляризацп плоскополя- ризованого свкла (яке падае нормально на намагн1чений феромагнетик) 1 в перетворенш його в ел1птичнополяризоване. Це явище мае важливе …

  Mykola Platonovych Bahan, 1961

  4

  Khronolohichnyĭ dovidnyk vitchyzni︠a︡noĭ fizyky — Сторінка 99

  Вони показали, що з п!двищенням частоти можливе зменшеняя магн1тно’1 проникност!. У досл!дженн! висв!тлено основи теорП дисперсН’ магн1тно1 проникност! феромагнетик! в у зм!нному магн!тному пол! ! залежн!сть магн!тно!

  Mikhail Semenovich Shulʹga, 1980

  5


  Dopovidi — Випуски 1 – 6 — Сторінка 590

  Спроби теоретичного обгрунтування саме такого складу феромагнетика знаходимо в роботах (4, 5]. Мінералогічне визначення піроксенітів Октябрського масиву в палеомагнітній лабораторії Інституту геофізики АН УРСР також …

  Akademii͡a nauk Ukraïnsʹkoï RSR., 1965

  6

  АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК НАУКОВОЇ МОВИ …

  … ferrocobalt феромагнетизм (-y) ferromagnetism слабкий — weak ferromagnetism слабкий зонний — weak band ferromagnetism феромагнетик (-y) ferromagnet, ferromagnetic rmaterial/substance Гайзенберґів — Неisenberg ferromagnet …

  Кочерга О., Мейнарович Є., 2010

  7

  Zvit pro dii͡alʹnistʹ Nat͡sionalʹnoï akademiï nauk Ukraïny …

  Курдюмова НАН України виявлено явище гіганського спінового блокування струму в тунельних контактах типу феромагнетик-ізолятор-надпровідник, яке викликає зменшення диференційної провідності контактів при відсутності …

  Nat͡sionalʹna akademii͡a nauk Ukraïny, 2009

  8

  Доповиди: Hеолоhия, hеофизыка, химия та биолоhия — Сторінка 42

  Крім того відомо, що певний феромагнетик стійкий при конкретному тискові, температурі і газовому режимі. Для визначення стійкості феромагнітних мінералів з лав Карадагу було проведено термосепарацію магнітних фракцій.

  Академия наук Украïнськоï РСР., 1974

  9

  Zahybelʹ Uraniï: naukovo-fantastychnyĭ roman — Сторінка 18

  Феромагнетик?! — здивовано вигукнув Павло. Це була ніч неймовірних відкриттів. Мабуть, навіть відомим ученим-атомникам, що працюють з надпотужними синхрофазотронами, ніколи не доводилося бачити магніта з такою …

  Mykola Dashkii︠e︡v, 1960  НОВОСТИ, В КОТОРЫХ ВСТРЕЧАЕТСЯ ТЕРМИН «ФЕРОМАГНЕТИК»

  Здесь показано, как национальная и международная пресса использует термин феромагнетик в контексте приведенных ниже новостных статей.


  Поїзди замість літаків і ще три неймовірні технології …

  … які самі по собі ніяк не реагують на магнітне поле (щоб видалити їх, технологи придумали додавати сорбент — феромагнетик). Вже сьогодні є невеликі … «iPress, Сен 13»

  ССЫЛКИ

  « EDUCALINGO. Феромагнетик [онлайн]. Доступно на <https://educalingo.com/ru/dic-uk/feromahnetyk>. Май 2021 ».  АЕРОДИНАМІЧНА ЛЕВІТАЦІЯ |

  Вірите в те, що кепки можуть літати? Завдяки нашому експонату «Аеродинамічна левітація» спостерігайте, як невелика куля тримається на струмені повітря. Іноді, звичайно, можна використовувати головний убір замість кулі, але відразу попереджаємо, що його відкидає на інших відвідувачів.

  Вивчати роботу цього експоната зручно в парі. На столі, де розташовані дві труби, з яких йде повітряний потік, є два важелі управління трубами. Кожен може керувати своєю кулею та направляти струмінь повітря в потрібний бік.

  Розглянемо, як кульці вдається парити в просторі. У струмені повітря існує динамічний тиск, що діє на сторону предмета, який чинить опір струменю. Також є і звичайний, статичний тиск, менший за зовнішній атмосферний тиск (Закон Бернуллі). Тому кулька й тримається в струмені повітря, навіть якщо її нахилити. Динамічний тиск більший, ніж атмосферний. Саме він і утримує кульку від падіння.

  Наведемо ще один цікавий приклад, який стосується Закону Бернуллі. Уявіть, що ви перебуваєте на найбільших гонках швидкісних болідів. Вони мчать один за одним, як метеори. І раптом на дорозі кришка каналізаційного люка злітає в повітря і мчить у бік наступного боліда. Як результат — аварія! Так і сталося в 1990 році під час автоперегонів у Монреалі, що спричинило пожежу й захід довелося зупинити. У болідів неймовірна аеродинаміка, тому перед кожними гонками зварювальники перевіряють стан люків і приварюють їх. За рахунок ефекту Бернуллі на високій швидкості під днищем утворюється низький тиск, тому кришку запросто може підкинути вгору. Нашої аеродинамічної левітації можете не лякатися, адже кулька утримується на струмені повітря, поки ви не вимкнете експонат. Зможете відчути себе учнем школи Хогвардс, вимовляючи заклинання «Вінгардіум Левіоса», а кулька здійметься в повітря.

  На принципі рівняння Бернуллі також працюють пульверизатори, струменеві насоси й автомобільні карбюратори: рідина втягується в потік повітря, тиск в якому нижчий, ніж атмосферний. Відповідно до рівняння Бернуллі, чим вища швидкість потоку, тим менший тиск у ньому.

  Ми вже розглянули, як відбувається левітація під час вертикального струменю повітря (аеродинамічна левітація). Існує ще оптична левітація (мікрочастинка в вертикальному лазерному промені). Прикладом акустичної (звукової) левітації може бути експеримент співробітників Токійського університету й Технологічного інституту Нагої, в якому звукові хвилі переміщували частки полістирену діаметром від 0,6 до 2 мм в тривимірному просторі. Існує магнітна левітація, прикладом якої є крапля рідкого діамагнітного (відбувається намагнічування проти напрямку зовнішнього магнітного поля) кисню, що висить між полюсами магніту в створюваному ними неоднорідному полі.

  Магнітну левітацію можна спостерігати, якщо надіти на вертикальний олівець два однакових феромагнітних немагнічених кільця. Якщо кільця будуть повернені один до одного різнойменними полюсами, то верхнє кільце паритиме в повітрі. Нагадаємо, феромагнетики — це такі речовини, які (за температури нижчої точки Кюрі) здатні мати намагніченість у відсутності зовнішнього магнітного поля.

  Левітації в магнітному полі застосовують і для транспортної сфери. Існує потяг на магнітній подушці, він же — маглев (від англ. Magnetic levitation — «магнітна левітація»). Їх використовують у Німеччині, Китаї, Японії, Південній Кореї. На відміну від звичайних потягів, «магнітні» поїзди не торкаються до поверхні рейок, що виключає тертя і різко збільшує швидкість. Тільки аеродинамічний опір гальмує рух транспорту. Якщо ви літали в літаку, то можете уявити, як з такою самою швидкістю рухається поїзд на магнітній подушці. Мінусами цього нововведення виявилися висока вартість створення й обслуговування колії, можливе електромагнітне забруднення. Про рух за допомогою магнітної левітації говорили вже в ХХ столітті. У 1909 році запропонували вакуумний потяг, перевагою якого була відсутність необхідності долати тертя опори й зустрічний опір повітря.

  Це не останнє, про що хотілося б згадати. У 2011 році ізраїльські вчені продемонстрували властивості надпровідників в умовах явища, що позначається як квантове захоплення. Квантова левітація відрізняється від магнітної левітації тим, що об’єкти можуть запам’ятовувати своє минуле становище й пізніше його повторювати.

  Поки ми з цікавістю спостерігаємо за ідеями Ілона Маска про використання магнітної подушки й впровадженням у життя його проекту вакуумного поїзда Hyperloop, вдома нам залишається проводити досліди з аеродинамічною левітацією. Під час прибирання в перервах можете провести експеримент з пилососом і тенісним м’ячиком або повітряною кулькою.

  Предмети зможуть висіти в потоці повітря, що викидається з труби пилососа: тиск потоку повітря компенсує силу тяжіння (в цьому випадку важливо, щоб потік був вертикальним, а м’ячик перебував у центрі). Можливо, колись ми створимо велику і досить потужну аеродинамічну трубу, в якій буде літати людина.

  Загалом природа вже придумала спосіб левітації людини. Для цього згадаємо про силу Архімеда: на тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна або підйомна сила. Наприклад, якщо крапля рідини потрапляє в іншу рідину з такою самою щільністю, то крапля зависне, як в невагомості (зрозуміло, дві рідини не повинні змішуватися). При цьому крапля може бути досить великою. Тіло людини трохи легше, ніж вода, однак, за допомогою важків можна зробити так, що ці щільності зрівняються: в результаті людина буде перебувати під водою в стані невагомості (нібито крапля в описаному досліді). За допомогою цього методу навіть готують майбутніх космонавтів.

  Теги: Аеродинамічна левітація, Закон Бернуллі

  Музей інтерактивної цікавої науки та наукових відкриттів у Харкові.
  Навчальний центр ЛандауЦентр, пл. Свободи, 6, Харків (північний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна)

  Феромагнетики та їх основні властивості

  Поряд із слабомагнітними речовинами діамагнетиками і парамагнетиками, існують сильно магнітні речовини — феромагнетики.

  До феромагнетиків відносяться речовини, які мають від природи спонтанну намагніченість, тобто зберігають намагніченість при відсутності зовнішнього магнітного поля.

  У діамагнетиках вектор намагніченості j лінійно змінюється із зростанням напруженості зовнішнього магнітного поля. У феромагнетиках при зростанні Н вектор jросте до насичення, а потім залишається постійним.

  Магнітна проникність m у феромагнетиках може досягати значень, які вимірюються сотнями тисяч одиниць.

  Магнітна проникність і магнітна індукція у феромагнетиках залежить від величини напруженості зовнішнього магнітного поля. (рис.14.6)

   

   

  Рис.14.6

   

  Як видно з рис. 14.6 в слабих магнітних полях індукція магнітного поля з ростом Н зростає досить швидко. В сильних магнітних полях через властивості насичення, зростання індукції магнітного поля феромагнетика не спостерігається.

  Класичну теорію феромагнетизму розробив французький фізик Вейсс. В основу цієї теорії він поклав дві гіпотези. Перша з них полягає в тому, що для феромагнетиків властиве спонтанне намагнічування лише в певній області температур (починається біля абсолютного нуля і закінчується температурою Кюрі), яке не залежить від наявності зовнішнього намагнічувального поля. Однак досліди показують, що у випадку відсутності зовнішнього намагнічувального поля будь-яке феромагнітне тіло в цілому буде розмагнічене. Наступна гіпотеза стверджує, що нижче температури Кюрі будь-яке феромагнітне тіло поділяється на малі області, для яких характерне однорідне спонтанне намагнічування. Такі області називаються доменами.Лінійні розміри домен не перевищують 0,1 мм.

  При відсутності зовнішнього магнітного поля магнітні моменти окремих домен орієнтовані у просторі хаотично, так що сумарний магнітний момент всього феромагнетика дорівнює нулю. Зовнішнє магнітне поле, що діє на феромагнетик, орієнтує магнітні моменти не окремих атомів, як це було у парамагнетиків, а цілих областей спонтанного намагнічування. З цих міркувань зрозуміло, що магнітне насичення настає тоді, коли вектори магнітних моментів всіх домен будуть встановлені паралельно до напрямку зовнішнього магнітного поля.

   

  Для феромагнетиків властива така особливість намагнічування, як магнітний гістерезис (рис.14.7).

   

   

  Рис.14.7

   

  Нехай намагнічування феромагнетика до насичення (точка 1 на рис. 14.7) відбувається по кривій 01. Якщо далі зменшувати напруженість Н зовнішнього намагнічувального поля, то як показує дослід, розмагнічування феромагнетика відбуватиметься за кривою 1-2, розміщеної вище кривої намагнічування. Якщо напруженість намагнічувального поля досягне нуля Н=0, у феромагнетику спостерігається деяке залишкове намагнічування Із, обумовлене тим, що і після припинення дії зовнішнього магнітного поля в частині доменів зберігається переважна орієнтація їхніх магнітних моментів. Щоб повністю розмагнітити даний зразок феромагнетика, треба створити намагнічувальне поле Нк у протилежному напрямку. Величину цього поля Нк називаютькоерцитивною силою. При дальшому збільшенні зовнішнього поля у протилежному напрямку, намагнічування зразка знову досягне насичення у точці 4. Повертаючись поступово до початкового намагнічування, дістанемо замкнуту криву, яка називається петлею гістерезису.

  Залишкова намагніченість Ізі коерцитивна сила Нк характеризують властивість феромагнетика намагнічуватись і зберігати це намагнічування для тих чи інших практичних цілей.

  При намагнічуванні феромагнетика відбувається зміна його форми і об’єму. Це явище називають магнітострикцією, яке було відкрите Джоулем ще в середині 19 століття.

  Сучасна теорія феромагнетизму була розроблена на початку минулого століття. Відповідальними за діамагнітні властивості феромагнетиків є власні магнітні моменти електронів (спінові магнітні моменти). При певних умовах в кристалах виникають так звані обмінні сили, які примушують магнітні моменти електронів встановлюватись паралельно один одному, внаслідок чого і виникають області спонтанного намагнічування – домени.

  Природа феромагнетизму має квантове пояснення. За магнітні властивості феромагнетиків несуть відповідальність електрони недобудованих 3-d — оболонок феромагнетиків. В цих оболонках частина електронів мають не скомпенсовані спіни. Спін електрона – це невіддільна квантова властивість електрона. Тому природа феромагнетизму є спінова.

   

  Площа петлі гістерезису чисельно дорівнює роботі перемагнічування. Чим менша площа петлі, тим менше енергії витрачається на перемагнічування феромагнетика.

  Далі наведено приклади петлі гістерезису для різних типів феромагнетиків:

   

   

   

  а)магнітожорсткий б) магнітом’який в) феромагнетик феромагнетик; феромагнетик; із незадовільними

  магнітними

  властивостями

   

  Для кожного феромагнетика є своя температура, яку називають температурою Кюрі. При температурі Кюрі феромагнетик втрачає магнітні властивості і перетворюється у парамагнетик. При цій температурі зникають області спонтанного намагнічування, які називають доменами.

   

  Д О Д А Т О К


  Програма першої частини


  Механіка

  1. Кінематика руху матеріальної точки. Системи координат. Переміщення і швидкість руху. Пройдений шлях. Середні значення кінематичних величин.

  2. Рух точки по колу. Кутова швидкість і кутове прискорення.

  3. Тангенціальне і нормальне прискорення. Зв’язок між кінематичними величинами.

  4. Поняття стану в класичній механіці. Маса і імпульс. Межі використання законів класичної механіки.

  5. Перший закон Ньютона. Інерційні системи відліку. Сили в природі.

  6. Другий закон Ньютона. Рівняння руху і його розв’язування.

  7. Третій закон Ньютона. Закон збереження імпульсу. Рух центра мас.

  8. Механічна робота як міра зміни енергії. Потужність. Кінетична енергія.

  9. Консервативні і неконсервативні сили. Потенціальні поля. Потенціальна енергія. Зв’язок роботи з потенціальною енергією.

  10. Сила і потенціальна енергія. Поняття градієнта.

  11. Закон збереження і перетворення енергії в механіці.

  12. Момент інерції матеріальної точки відносно нерухомої осі.

  13. Моменти інерції найпростіших тіл: диск, стрижень, куля. Теорема Штейнера та її використання.

  14. Момент імпульсу. Момент сили. Основне рівняння динаміки обертального руху. Кінетична енергія тіл які здійснюють обертальний рух.

  15. Закон збереження моменту імпульсу і його використання. Гіроскопи.

  16. Постулати спеціальної теорії відносності. Перетворення координат Лоренца.

  17. Наслідки із перетворень координат Лоренца. Закон складання швидкостей.

  18. Зв’язок маси і енергії.

   

  Електрика

  19. Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.

  20. Електричне поле і його напруженість. Принцип суперпозиції полів. Поле точкового заряду.

  21. Теорема Гаусса і її використання в найпростіших випадках.

  22. Циркуляція електростатичного поля. Потенціал. Зв’язок потенціалу з напруженістю електричного поля.

  23. Провідники в електричному полі. Розподіл зарядів в провіднику.

  24. Електроємність окремого провідника. Конденсатори. Електроємність конденсаторів різної форми.

  25. Енергія взаємодії електричних зарядів. Енергія окремого провідника і конденсатора.

  26. Енергія електростатичного поля. Густина енергії електричного поля.

  27. Провідники і ізолятори. Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сторонні сили джерела струму.

  28. Закон Джоуля-Ленца в інтегральній формі. Електричний опір. Потужність електричного струму.

  29. Закони Ома для неоднорідної ділянки кола, ділянки кола і замкненого кола. Правила Кірхгофа та їх використання.

  30. Закони Ома і Джоуля-Ленца в диференціальній формі. Густина струму в провіднику.

   

  Електромагнетизм

  31. Магнітне поле та його природа. Магнітна індукція. Закон Ампера.

  32. Рівняння Максвелла. Взаємозв’язок електричних і магнітних полів.

  33. Закон Біо-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиції магнітних полів.

  34. Використання закону Біо-Савара-Лапласа в найпростіших випадках: прямолінійний провідник з струмом; коловий провідник з струмом; соленоїд з струмом.

  35. Магнітний момент контуру з струмом.

  36. Магнітне поле рухомого заряду. Сила Лоренца. Рух заряджених частинок в магнітному полі.

  37. Ефект Холла. Магнітогазодинамічний генератор та його використання.

  38. Принцип дії циклотрона.

  39. Явище електромагнітної індукції. Правило Ленца.

  40. Виведення закону електромагнітної індукції. Розглянути різні випадки.

  41. Явище самоіндукції і взаємоіндукції. Індуктивність. Індуктивність соленоїда.

  42. Струми при замиканні і розмиканні електричного кола.

  43. Закон повного струму. Використання закону повного струму для розрахунку магнітного поля соленоїда і тороїда.

  44. Магнітний потік. Теорема Гаусса для магнітного поля.

  45. Робота переміщення провідника і контуру в магнітному полі.

  46. Енергія магнітного поля. Густина енергії магнітного поля.

  47. Намагнічуваність речовини. Струм і механізм намагнічування. Діа- і парамагнетики.

  48. Циркуляція намагнічування. Вектор напруженості магнітного поля.

  49. Магнітна сприйнятливість і магнітна проникність. Різні види магнетиків.

  50. Феромагнетики. Природа феромагнетизму. Намагнічування феромагнетиків. Гістерезис. Залишкова намагнічуваність. Магнітом’ягкі і магнітожорсткі феромагнетики та їх використання.

   

  Рекомендована література

  1. Савельев И.В. Курс физики, т. 1, 2, 3.

  2. Яворский Б.М. и др. Курс физики, т. 1, 2, 3.

  3. Трофимова Т.И. Курс общей физики.

  4. Чертов А.Г., Воробьев А.А., Задачник по физике.

  5. Авдєєв С.Г. Лабораторний практикум з фізики, ч. 1.

  ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

   

  Заняття 1. Кінематика поступального й обертального руху

   

  1. Положення матеріальної точки в просторі. Радіус — вектор. Кінематичні величини. Кінематичні рівняння руху.

  2. Швидкість. Миттєва швидкість. Середня швидкість. Абсолютне значення швидкості.

  3. Прискорення. Нормальне і тангенціальне прискорення. Кінематичні рівняння рівно змінного руху.

  4. Зіставлення кінематичних параметрів поступального й обертального рухів.

  Задачі для самостійного розв’язування: 1-2, 1-8, 1-18, 1-25, 1-29,1-40,1-46, 1-55, 1-59.

   

  Заняття 2. Динаміка поступального руху

   

  1. Рівняння руху матеріальної точки в векторній і координатній формах.

  2. Поняття сили. Сили пружності. Гравітаційна сила. Сила тертя.

  3. Координати центра мас системи матеріальних точок. Рух центра мас.

  4. Закон збереження імпульсу і його використання.

  Задачі для самостійного розв’язування: 2-2, 2-3, 2-6, 2-13, 2-27,2-29, 2-31, 2-33.

   

  Заняття 3. Механічна енергія. Закон збереження енергії

   

  1. Робота постійної і змінної сили.

  2. Середня і миттєва потужність.

  3. Кінетична енергія матеріальної точки.

  4. Потенціальна енергія тіла. Зв’язок потенціальної енергії з силою. Потенціальна енергія пружно-деформованого тіла. Потенціальна енергія гравітаційної взаємодії. Закон збереження енергії.

  Задачі для самостійного розв’язування: 2-60, 2-68, 2-76, 2-84, 2-86, 2-92, 2-77.

   

  Заняття 4. Динаміка обертального руху

   

  1. Поняття моменту інерції тіла. Моменти інерції найпростіших тіл. Теорема Штейнера.

  2. Основне рівняння динаміки обертального руху. Кінетична енергія обертального руху.

  3. Закон збереження моменту імпульсу та його використання.

  Задачі для самостійного розв’язування: 3-6, 3-13, 3-14, 3-25, 3-27, 3-31, 3-34, 3-36, 3-39, 3-45.

   

  Заняття 5. Елементи теорії відносності

   

  1. Постулати спеціальної теорії відносності. Перетворення координат Лоренца. Наслідки із перетворень координат Лоренца. Закон складання швидкостей.

  2. Самостійна робота, складена із задач для самостійного розв’язування на 45 хв.

   

  Заняття 6. Аналіз розв’язування задач самостійної роботи

   

  Проведення індивідуальних співбесід; індивідуальні завдання та контроль їх виконання.

   

  Заняття 7. Електричне поле. Електроємність

   

  1. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції.

  2. Використання теореми Гаусса для розрахунку поля в окремих найпростіших випадках.

  3. Потенціал електричного поля. Зв’язок потенціалу з напруженістю поля.

  4. Електрична ємність окремого провідника і конденсаторів різної форми.

  Задачі для самостійного розв’язування: 14-15, 14-17, 14-5, 14-7, 14-11, 14-21, 14-47, 15-15, 15-18, 17-3, 17-11, 18-4, 18-18.

   

   

  Заняття 8. Закони електричного струму

   

  1. Закон Джоуля-Ленца в інтегральній і диференціальній формах. Опір провідників. Потужність струму.

  2. Закони Ома в інтегральній і диференціальній формах. Використання цих законів.

  3. Правила Кірхгофа та їх використання.

  Задачі для самостійного розв’язування: 19-1, 19-2, 19-13, 19-21, 19-27, 20-1, 20-3, 20-4, 20-6.

   

  Заняття 9. Індукція магнітного поля. Закон Біо — Савара — Лапласа

   

  1. Закон Ампера. Індукція магнітного поля. Напруженість магнітного поля.

  2. Використання закону Біо – Савара — Лапласа.

  3. Магнітний момент контуру з струмом.

  Задачі для самостійного розв’язування: 21-5,21-10,21-13, 21-19, 21-31, 22-12, 22-19, 22-22.

   

  Заняття 10. Рух електричного заряду в магнітному полі

   

  1. Магнітне поле рухомого заряду.

  2. Дія магнітного поля на рухомий заряд. Сила Лоренца.

  3. Ефект Холла. Циклотрон.

  Задачі для самостійного розв’язування: 21-33, 23-6, 23-17, 23-22, 23-29, 23-34, 23-35.

   

  Заняття 11. Електромагнітна індукція

   

  1. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца та його фізичний зміст.

  2. Явище самоіндукції. Індуктивність котушки.

  3. Струми замикання і розмикання кола. Струми Фуко.

  Задачі для самостійного розв’язування: 24-5, 24-7,24-8,25-7,25-9, 25-25, 25-34, 25-42, 25-43.

   

  Заняття 12. Закон повного струму. Енергія магнітного поля

   

  1. Використання закону повного струму для розрахунку магнітного поля соленоїда і тороїда.

  2. Енергія магнітного поля. Густина енергії магнітного поля.

  Задачі для самостійного розв’язування: 24-1,24-2, 26-1, 26-2, 26-13, 26-14.

  3. Самостійна робота на 45 хв.

  Заняття 13. Аналізу розв’язування задач самостійної роботи.

   

  1. Індивідуальні консультації та індивідуальні завдання.

   

  Заняття 14. Підсумкове.

   

  Література. Заплановані для практичних занять задачі взяті із “А.Г. Чертов, Задачник по физике”.

   

  СПИСОК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

   

  1-1. Дослідження прямолінійного руху в полі тяжіння за допомогою машини Атвуда.

  1-3. Вивчення центрального удару куль.

  1-5. Вивчення абсолютно пружного удару куль за допомогою конденсаторного хронометра.

  1-6. Визначення моментів інерції тіл за допомогою трифілярного підвісу.

  1-7. Визначення моменту інерції маятника Обербека.

  1-9. Балістичний крутильний маятник.

  1-10. Визначення моментів інерції тіл на основі закону збереження енергії.

  1-12. Визначення кінематичних характеристик гіроскопа.

  2-2. Вимірювання ємності конденсаторів.

  2-3. Визначення відносної діелектричної проникності сегнетоелектриків.

  2-5. Визначення електрорушійної сили джерела струму.

  2-6. Вимірювання електричних опорів та визначення залежності опору металів від температури.

  2-8. Вивчення законів Кірхгофа для розгалужених кіл.

  2-10. Експериментальне визначення е.р.с. термопари.

  2-11. Вивчення явища термоелектронної емісії.

  3-1. Визначення індукції магнітного поля за допомогою балістичного гальванометра.

  3-2. Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі за допомогою тангенс гальванометра.

  3-5. Визначення індуктивності соленоїда.

  3-7. Визначення відносної магнітної проникності магнетиків за допомогою містка Максвелла.

  3-8. Дослідження кривих намагнічування та петель гістерезису феромагнетиків.

  3-9. Визначення точки Кюрі феромагнетика.

   

  ЛІТЕРАТУРА: С.Г.Авдєєв, Лабораторний практикум з фізики ч. 1.


  Portál JU — Vítejte

  Stránka nebyla nalezena

  Stránka, kterou požadujete, na tomto webu neexistuje. Zkontrolujte si použitý odkaz, případně postupujte znovu zde z hlavní stránky.

  Požadovaná Adresa: / stagportletsjsr168 / pagesdispatcherservlet% 3fpp_destelement% 3d% 2523sssouborystudentudivid_3389% 26pp_locale% 3dcs% 26pp_reqtype% 3drender% 26pp_portlet% 3dsouborystudentupagesportlet% 26pp_page% 3dsouborystudentudownloadpage% 26pp_namespace% 3dg223848% 26soubidno% 3d144393

  V pátek dne 16.4.2021 от 15:30 hodin bude plánovaný výpadek firewallu pro ekonomické agendy, EGJE a STAG
  Ve středu 7.4. от 14:00 до доступности системы VERSO (ZAD, LL, CŽV) с возможностью обновления системы. Odstávka
  Dne 16. 3. 2021 došo ve večerních hodinách k výpadku autentizačních služeb.

  ProductCreationTemplate 2020-08-25.xlsx

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 61 по 102 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 124 по 140 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 162 по 242 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 264 по 309 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 331 по 337 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 397 по 527 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 548 по 555 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 591 по 633 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 654 по 665 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 718 по 821 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 847 по 868 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 886 по 887 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 969 по 1138 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 1181 по 1207 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 1273 по 1449 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 1492 по 1534 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 1596 по 1709 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 1732 по 1871 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 1916 по 1931 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Syntocinon parfum — Lumea fericirii

  Numit si horonul iubirii sau al increderii, Oxytocin incanta toate simturile din preajma ta! O aroma aparte ce se deschide cu note revigorante de vetiver si mosc. Cauti Parfum Cu Feromoni Feromon Pentru Barbati? Compara preturile la Parfum Cu Feromoni Feromon Pentru Barbati, gaste cea mai buna oferta din sute.

  Dieses Parfum ist duftneutral cann also problemlos zu Ihrem gewohnten Parfum oder Aftershave getragen werden.

  Окситоцин nasenspray oxypure 2

  Nicht nur Pro7 war von der Wirkung begeistert. Rezultatele au arătat că femeile şi-au găsit partenerii mai atrăgători după ce au inhalat syntocinon. De 5 ani lucram si imbunatatim Parfumul BeWoman cu Sevente de Marar si alte 9 plante, un parfum dedicat feminitatii, Creat pentru a Favoriza Increderea. Traducerea acestei pagini 1 ian.

  ЧИСТАЯ МОЛЕКУЛА ФЕРОМОНА ПРИ ФЕРОМАГНИТНОМ ПАРФЮМЕ. Оценочная оценка: 4 — 65 отзывов — 32,95 USD — в запасе Oxytocin wird beim Sex ausgeschüttet und macht uns.

  Kadınları baştan çıkaran parfüm

  Als Deospray oder Parfum «Liquid Trust» каннст Du es zum Beispiel auf. La eMAG, ești liber să alegi din milioane de produse i branduri de top la preuri avantajoase ⭐. Oamenii de ştiinţă au creat parfumul cu efecte afrodisiace, уход за лицом pe. Jumătate din femei au inhalat spray-ul cu syntocinon, în timp ce.Dan ternyata, wangi dari parfum ini sulit ditolak oleh 60 persen perempuan. Sabe as substâncias químicas responsáveis ​​por despertar a paixão? Elas já foram embaladas e viraram kit de sobrevivência para as mais. Egal ob als Deospray, als Parfum oder als Lutschtablette — das Hormon für mehr Lust und Bindungsfähigkeit scheint hoch im Kurs zu stehen. Харга Мура ди Лапак Кимберли Юниара.

  Liquid Trust Enhanced »heisst ein neues Parfum, das mehr Erfolg beim Flirten verspricht. Neben den Sexualhormonen Androstenon und.La première moitié des femmes — спрей для назального синтоцина в ингаляторе, tandis que les autres ont reçu un плацебо.

  In den ersten Togen posf parfum. Syntocinon «l selon le type de travail».

  Парфюмированная вода Gucci bloom, 100 мл спрей

  Описание фотографии отсутствует. Excipial U Lipolotio ohne Parfum, эмульсия. EXCIPIAL U Lipolotio ohne Parfum 200 мл. Peneliti menunjukkan foto pria kepada para perempuan sembarimenghirup aroma spray berisi syntocinon.Туалетная вода Black Caviar, 100 мл Homme Parfum Paris Elysees.

  Ce este parfumul, Colonia sau Apa de toaleta? Geuren (vlees braden, parfum, dieren) word vaak slecht verdragen en. Ces données ont été révaluées au niveau européen. Mansour Faye mouillé dans un parfum de коррупция. Le Canard enchainé révèle un parfum de scandale. SYNTOCINON NEUSSPRAY 4IEDO FLACON 50DO. Лак для волос обеспечивает максимальный эффект лифтинга и полезный парфюм.

  To su više životne, sitne nelagode, koje.

  Блины Дуриан Медан

  Bagi anda yang sedang mencari info seputar harga, spesifikasi, kupon diskon dengan harga terjangkau untuk produk Pancake Durian Medan , maka Online Jualan adalah jawabannya. Веб-сайт начальные мемилики fitur янь memungkinkan пользователь untuk mendapatkan informasi harga-harga barang atau diskon yang sedang berjalan di toko online seluruh Indonesia. Anda akan dengan mudah menemukan daftar barang impian yang Kamu inginkan lengkap dengan spesifikasi dan harganya, jadi akan lebih mudah menentukan pilihan yang sesuai dengan budget yang dimiliki.

  Caranya cukup mudah, hanya dengan mengetikkan ключевое слово nama produk di kolom pencarian yang telah Kami sediakan, contonhnya: Pancake Durian Medan lalu kami akan menampilkan deretan barang yang seskutan dengarse kam? Selamat berbelanja.

  26+ Produk, Diskon dan Promo Pancake Durian Medan

  Jual Pancake Durian Medan (Дистрибьютор) Di Lapak Afrizal

  Jual Frozen Durian Musang King Baru | Aneka Makanan

  Лихат Промо | Чек Сток

  Джуал Блин Дуриан Медан — Джамбо (сурабая) Ди Лапак RNH

  Джуал Блин Дурен Дуриан Медан Джамбо Радуга Оригинал isi

  Лихат Промо | Cek Stok

  Блинчик Jual Beli Дурен Дуриан Медан Мини-радуга | Bukalapak

  Темпат Макан Ян Энак дан Мура ди Медан

  Лихат Промо | Cek Stok

  Tempat Makan Yang Enak Dan Murah Di Medan

  Jual Pancake Durian Medan isi 10 atau 5 di Lapak Wan jemuk

  Lihat Promo | Cek Stok

  Jual Beli ПРОМО Блины Радуга Дуриан Бару | Джуаль Бели

  Джуал Бели Блин Дурен Дуриан Медан Джамбо Оригинал

  Лихат Промо | Cek Stok

  Джуаль Бели Блин Дуриан Супер, Букан Блин Биаса

  Джуал Замороженный Дуриан Мусанг Король Бару | Aneka Makanan

  Лихат Промо | Cek Stok

  Jual Beli Замороженные продукты Harga Murah Dan Berkualitas | Bukalapak

  Bolu Meranti | Олег-Олег терпеливо дари Меда на

  Лихат Промо | Cek Stok

  5 Destinasi Wisata Medan Yang Harus Kamu Kunjungi Saat

  5 Kedai Durian Ngetop di Medan yang H arus Disambangi!

  Лихат Промо | Чек Сток

  Трэвелингюк.com — 30 Кулинер Медан Ян Енак Дан

  Джуал Бели Блинчик Дурен Дуриан Медан Мин и Радуга | Букалапак

  Лихат Промо | Cek Stok

  Panekuk Durian — Википедия Bahasa Indonesia, Ensiklopedia

  Jual Beli Pancake Duren Durian Medan Mini Rai nbow | Букалапак

  Лихат Промо | Cek Stok

  Джуал Блин Дуриан Медан Ди Лапак Аркаан Шафван

  Джуал Бели Замороженные продукты Харга Мура дан Беркуалитас | Букалапак

  Лихат Промо | Чек Сток

  Дуриан Купас, Дагинг Дуриан, Блины Дуриан Медан Берга ранси

  Трэвелингюк.com — 30 Кулинер Медан ян Енак дан

  Лихат Промо | Чек Сток

  Джуал Блин Дуриан Ди Лапак Ахо Хайсом Гудангпанкедуриан

  Джуал Блин Дуриан Медан ди лапак Аркаан Шафван

  Лихат Промо | Чек Сток

  Джуал Блин Дуриан Медан Иси 10 Атау 5 Ди Лапак Ван Джемук

  Джуал Блин Дуриан МЕДАН АСЛИ СИДИКАЛАНГ МИНИ ISI 21

  Лихат Промо | Cek Stok

  Maret | Aliatupperware

  Buah Durian, Daging & Pancake Durian Medan — Ucok Durian

  Лихат Промо | Cek Stok

  Jual Beli Pancake Durian 100% Durian Medan, No Cream

  Jual Pancake Durian Medan (Дистрибьютор) ди лапак Afrizal

  Lihat Promo | Cek Stok

  Jual БЛИННЫЙ ДУРИАН МЕДАН ASLI SIDIKALANG MINI ISI 21

  Jual Beli PROMO Блины с радугой Дуриан Бару | Jual Beli

  Лихат Промо | Чек Сток

  Джуал Блин Дурен Дуриан Медан Джамбо Радуга Оригинал Иси

  Маканан Хас Ибукота Суматра Утара (Медан) | Гедубар.com

  Лихат Промо | Ce k Stok

  Jual Frozen Durian Musang King Baru | Анека Маканан

  Travelingyuk.com — 30 Кулинер Медан ян Енак дан

  Лихат Промо | Cek Stok

  Buah Durian, Daging & Pancake Durian Medan — Ucok Durian

  Jual Pancek Durian Mini isi 1 kotak 21 pcs di Lapak Steven

  Lihat Promo | Cek Stok

  Bolu Pisang Barangan, Panganan Enak Dan Sehat | Нина

  Темпат Макан Ян Энак дан Мура ди Медан

  Лихат Промо | Cek Stok

  Jual Pancake Durian Di Lapak Aho Haisom Gudangpancakedurian

  Jual Pancake Durian Medan isi 10 atau 5 di Lapak Wan jemuk

  Lihat Promo | Cek Stok

  Джуал Блин Дурен Дуриан Медан Джамбо Оригинал Иси 10 шт.

  Джуал Бели Блин Дурен Дуриан Медан Мини Радуга | Букалапак

  Лихат Промо | Cek Stok

  Блинчик Jual Beli Дурен Дуриан Медан Мини-радуга | Букалапак

  Дуриан Купас, Дагинг Дуриан, Блины Дуриан Медан Бергаранси

  Лихат Промо | Cek Stok

  Jual PANCAKE DURIAN MEDAN ASLI SIDIKALANG MINI ISI 21

  Jual Beli Pancake Durian Super, Bukan Pancak e Biasa

  Lihat Promo | Cek Stok

  Jual Frozen Durian Mus и King Baru | Aneka Makanan

  Каталог Деятельность Tupperware Maret 2014 | Aliatupperware

  Lihat Promo | Чек Сток

  Блины Дуриан Медан | Полный Дуриан Танпа Крым — Укок Дуриан

  Джуал Замороженный Дуриан Мусанг Король Бару | Aneka Makanan

  Лихат Промо | Cek Stok

  Terjual Pheromone konsentrat — Sintetik Hormon Manusia

  Salam Hangat Untuk para pecinta pheromone di indonesia

  Berikut Kami perkenalkan produk inovasi terbaru, yaitu

  0 PheroM Magnetic

  9000 PheroM Magnetic merupakan феромон atau гормон sintetik manusia янь berfungsi dalam hal ketertarikan pada lawan jenis.

  Ada banyak sekali produk pheromone di pasaran. Намун апа ши ян berbeda янь ditawarkan олех Феромагнитный ??

  1. Феромагнитный феромон мэрупакан янь мемилики кадар тертингги дари феромон ян пернах ада

  2. Феромон мэмпу менгадиркан лебих падат дари мерек феромон лайн

  3. Кампуанхерон япосалан и дэмпуаннья мэпосалісан лэбих пэдат дари мерек феромон лэйн

  3. Кэмэмпуаннаня мэпосалэзэ и дэмпуаннья мэпосалэзэ лоэпосалэ и дэмпуаннйа мэпосалэс денган бета андростенол дан аллотетрагидроксикортикостерон.

  4. Феромагнетизм акан мембуат ванита сангат сулит унтук менолак приа ян мемакай феромон дженис ини. Pertarungan antar гендер акан lebih seru dan pastinya lebih menarik, dan hasil akhir hanya anda-lah pemenangnya

  Mengapa memilih pheromromagnetic ??

  Цитата:

  1. Высококонцентрированный
  Феромагнетик bukanlah parfum berpheromone, tetapi «настоящий феромон» dengan konsentrasi yang tinggi
  2. Komposisi tepat dan unik
  Human dynteada, seonetiada pa- андостенол merupakan perpaduan penting pada produk ini, akan berefek pada dominasi, ketertarikan oleh lawan jenis, serta charisma yang tinggi.Дитамбах Аллотетрагидроксикортикостерон menjadikan феромагнитные мемилики komposisi Unik (perpaduan komposisi yang sangat jarang ditemukan pada produk manapun). Hanya dengan 1 продукт ini, urusan wanita bukan menjadi hal yang sulit.
  3. Produk kualitas dunia
  Феромагнитный дибуат дари бахан распылитель феромон ян падат дан бахан бакунья berasal дари США. Ди смешивания secara teliti berdasarkan dosis янь telah ditentukan. Dikemas menggunakan botol spray 10 мл с собой.
  4.Аромат lebih mewah
  Феромагнитный аромат memiliki yang mewah original eropa, sangat maskulin dan tahan lama. Membuat siapa saja yang mencium aroma tersebut akan merasa nyaman dan ingin berlama-lama didekat anda.

  Кегунаан и манфаат феромагнитный

  Цитата:

  1. Менингкаткан кеперчайан дири сампай пада на уровне
  2. Менесуайкан «Химия» за
  секунд на
  3. Анда на уровне
  .Meningkatkan dominasi dan kharismatik
  5. Membuat wanita merasa rileks dan ingin berlama-lama slalu didekat anda
  6. Membuat setiap wanita disekelilingnya menjadi terkesan, terkagum-kagum, sampai taruhirnya jakingan sex90 meningkat
  8. Dan yang pasti, diri anda dapat terekam secara otomatis diotak wanita, bagaikan sebuah sidik jari yang memiliki ciri khas dan tidak dapat disamakan oleh pria manapun

  000

  Yaa, ini merupakan karakteristik produk yang mampu menjadikan pria seperti sebuah medan magnet.Setiap спрей феромон kadar tertinggi ke bagian spot tertentu di tubuh anda, akan memaksimalkan pheromone alami dari dalam tubuh terpancarkan. Siapa saja wanita yang menangkap sinyal феромон anda, seketika itupula akan mendekat bagaikan sebuah магнит янь салинг tarik-menarik.


  Берикут ками хадиркан 3 продукта андалан дари Феромагнитный

  Цитата:

  Владение
  Владение dibuat untuk memberikan kesan pertama anda menjadi lebih baik.Анда акан терлихат менарик дан секси димата ванита. memberikan wanita ingin mengenal lebih jauh kepada anda.
  Сетяп спрей продукт ini berkadar xxx мг / бут. Кадар феромон средний dengan harga terjangkau dan tentunya dengan kualitas yang baik.
  Кандунганский феромон dengan tambahan аромат янь мева, ароматный ароматный аромат с феромоном ini sangat tahan lama, маскулин, спортивный дан tentunya berkelas.
  Semprotkan slalu владение ди setiap hari-harimu, дан temukan perbedaannya di sekeliling area yang anda jelajahi.

  Дозировка: 2-5 спрей
  Эффект Waktu: 6-8 джем
  Объем: 10 мл Untuk 80x спрей
  Кандунганский феромон: андростенон, бета-андростенол, аллотетрагидроксикортикостерон
  Кадарский феромон: xxx мг / ботол
  Ароматизатор аромата: , ветивер, пачули дан лабданум смола диленгкапи денган унтаян каю дан розовый перец (аромат мирип Шанель)

  Harga:
  xxxx
  Продукт по лучшей цене

  Цитата:

  Defend
  Dibuat бета-андростенол, serta berkadar tinggi xxx мг / бутылка sangat cocok bagi anda dalam hal mempertahankan wanita idaman anda dari pria lain.
  Sosok keperkasaan, kewibawaan, kharismatik akan terpancar pada diri anda. Sulit bagi wanita manapun Untuk berpaling dari anda, bahkan dari tangan pria berpheromone sekalipun.
  Эфек ян дитимбулкан дари защищать акан мембуат либидо ванита менингкат. Сиап-сиап анда акан дикеджар олехня.

  Дозировка: 2-4 спрея
  Waktu efektif: 6-8 jam
  Объем: 10 мл Untuk 80x спрей
  Кандунганский феромон: андростенон, бета-андростенол, аллотетрагидроксикортикостерон
  Кадарский феромон: xxx мг / ботол
  Ароматизатор аромата , ветивер, пачули дан лабданум смола диленгкапи денган унтаян каю дан розовый перец (аромат мирип Шанель)

  Harga:
  xxxxx
  Лучший выбор продукта

  Цитата:

  Агрессия
  Aggresion Halkuanti Amerikanti Aggresion akan memberas Ванита, Бахкан Дари Танган Приа Лайн Секалипун.
  Dengan kadar xxx mg / botol, merupakan pheromone paling tinggi di lini produk pheromromagnetic, ataupun produk-produk pheromone lainnya.
  Kemanapun anda melangkah, площадь радиуса 1 метр адала, территория teritorial kekuasaan anda. Yakinlah Wanita manapun янь berada di teritorial tersebut akan menjadi milik anda.
  Хати-хати далам пемакайский феромон иници, статус карены плейбой дан бадбой акан менджади милик анда.
  Pemakaian dengan dosis yang sangat tinggi akan berefek pada perilaku menjadi hyperactive dan over PeDe.Мака тетап берхати-хатилах.

  Дозировка: 1-3 спрея
  Waktu efektif: 6-8 jam
  Объем: 10 мл Untuk 80x спрей
  Кандунганский феромон: андростенон, бета-андростенол, аллотетрагидроксикортикостерон
  Феромон Кадара: xxx мг / ботол
  аромат аромата: , ветивер, пачули дан лабданум смола диленгкапи денган унтаян каю дан розовый перец (аромат мирип Шанель)

  Харга: xxxx
  Продукт высшего качества

  Кетранган Умум:
  Феромагнетик адалах феромуна приа-сентарат, мэггнитный мешок пенггуса и махус rahasiakanlah tentang ini pada wanita manapun, dan ceritakan pada pria lain.

  Semua produk феромагнитный dapat dipilih tidak beraroma (сырой обычай) агар dapat dipakai dengan parfum favourite anda, sehingga tidak memuat aroma bertabrakan. Тидак берарома букан берарти тидак берефек. Secara diam-diam феромон mampu mengalihkan perhatian wanita manapun.

  Перингатан !! Феромагнитный diciptakan hanya untuk pria yang kurang percaya diri, serta bertujuan untuk mengambil perhatian dari wanita. Ками тидак bertanggung jawab apabila ada hal-hal yang dapat merugikan pihak lain.
  Pakailah феромон secara bijak дан bertanggung jawab

  Mari kita sebarkan вирус феромагнитный, karena sudah saatnya pria mendapatkan sesuatu yang lebih dari wanita idamannya.

  Унтук Пемесанан Феромагнитный
  sms / whatsapp: 083874598001
  pin bb: 29d2e396

  COD-an Oke (di cikarang / bekasi aja yaa)
  Rekber juga boleh
  Transfer cash sangat diperbolehkselan

  well

  Удачных покупок все

  Semoga Pheromone kami bermanfaat untuk anda

  Salam Hangat,
  Pherom Magnetic Team

  THÈSE

  % PDF-1.4
  %
  1 0 obj
  >
  эндобдж
  8 0 объект

  /Заголовок
  /Предмет
  / Автор
  /Режиссер
  / Ключевые слова
  / CreationDate (D: 20210413201051-00’00 ‘)
  / ModDate (D: 20170704135959 + 02’00 ‘)
  >>
  эндобдж
  2 0 obj
  >
  эндобдж
  3 0 obj
  >
  эндобдж
  4 0 объект
  >
  эндобдж
  5 0 obj
  >
  поток
  2017-07-04T13: 59: 59 + 02: 002012-10-09T21: 04: 25 + 02: 002017-07-04T13: 59: 59 + 02: 00Acrobat PDFMaker 9.1 для Wordapplication / pdf

 • THÈSE
 • SylvieG
 • uuid: b6069022-4f5d-467f-b6ee-f28c7b1

  uuid: 0aa2629f-39bd-4976-a3c7-2d93f641dc1f Библиотека Adobe PDF 9.0

  конечный поток
  эндобдж
  6 0 obj
  >
  эндобдж
  7 0 объект
  >
  эндобдж
  9 0 объект
  >
  эндобдж
  10 0 obj
  >
  эндобдж
  11 0 объект
  >
  эндобдж
  12 0 объект
  >
  эндобдж
  13 0 объект
  >
  эндобдж
  14 0 объект
  >
  эндобдж
  15 0 объект
  >
  эндобдж
  16 0 объект
  >
  эндобдж
  17 0 объект
  >
  эндобдж
  18 0 объект
  >
  эндобдж
  19 0 объект
  >
  эндобдж
  20 0 объект
  >
  эндобдж
  21 0 объект
  >
  эндобдж
  22 0 объект
  >
  эндобдж
  23 0 объект
  >
  эндобдж
  24 0 объект
  >
  эндобдж
  25 0 объект
  >
  эндобдж
  26 0 объект
  >
  эндобдж
  27 0 объект
  >
  эндобдж
  28 0 объект
  >
  эндобдж
  29 0 объект
  >
  эндобдж
  30 0 объект
  >
  эндобдж
  31 0 объект
  >
  эндобдж
  32 0 объект
  >
  эндобдж
  33 0 объект
  >
  эндобдж
  34 0 объект
  >
  эндобдж
  35 0 объект
  >
  эндобдж
  36 0 объект
  >
  эндобдж
  37 0 объект
  >
  эндобдж
  38 0 объект
  >
  эндобдж
  39 0 объект
  >
  эндобдж
  40 0 объект
  >
  эндобдж
  41 0 объект
  >
  эндобдж
  42 0 объект
  >
  эндобдж
  43 0 объект
  >
  эндобдж
  44 0 объект
  >
  эндобдж
  45 0 объект
  >
  эндобдж
  46 0 объект
  >
  эндобдж
  47 0 объект
  >
  эндобдж
  48 0 объект
  >
  эндобдж
  49 0 объект
  >
  эндобдж
  50 0 объект
  >
  эндобдж
  51 0 объект
  >
  эндобдж
  52 0 объект
  >
  эндобдж
  53 0 объект
  >
  эндобдж
  54 0 объект
  >
  эндобдж
  55 0 объект
  >
  эндобдж
  56 0 объект
  >
  эндобдж
  57 0 объект
  >
  эндобдж
  58 0 объект
  >
  эндобдж
  59 0 объект
  >
  эндобдж
  60 0 объект
  >
  эндобдж
  61 0 объект
  >
  эндобдж
  62 0 объект
  >
  эндобдж
  63 0 объект
  >
  эндобдж
  64 0 объект
  >
  эндобдж
  65 0 объект
  >
  эндобдж
  66 0 объект
  >
  эндобдж
  67 0 объект
  >
  эндобдж
  68 0 объект
  >
  эндобдж
  69 0 объект
  >
  эндобдж
  70 0 объект
  >
  эндобдж
  71 0 объект
  >
  эндобдж
  72 0 объект
  >
  эндобдж
  73 0 объект
  >
  эндобдж
  74 0 объект
  >
  эндобдж
  75 0 объект
  >
  эндобдж
  76 0 объект
  >
  эндобдж
  77 0 объект
  >
  эндобдж
  78 0 объект
  >
  эндобдж
  79 0 объект
  >
  эндобдж
  80 0 объект
  >
  эндобдж
  81 0 объект
  >
  эндобдж
  82 0 объект
  >
  эндобдж
  83 0 объект
  >
  эндобдж
  84 0 объект
  >
  эндобдж
  85 0 объект
  >
  эндобдж
  86 0 объект
  >
  эндобдж
  87 0 объект
  >
  эндобдж
  88 0 объект
  >
  эндобдж
  89 0 объект
  >
  эндобдж
  90 0 объект
  >
  эндобдж
  91 0 объект
  >
  эндобдж
  92 0 объект
  >
  эндобдж
  93 0 объект
  >
  эндобдж
  94 0 объект
  >
  эндобдж
  95 0 объект
  >
  эндобдж
  96 0 объект
  >
  эндобдж
  97 0 объект
  >
  эндобдж
  98 0 объект
  >
  эндобдж
  99 0 объект
  >
  эндобдж
  100 0 объект
  >
  эндобдж
  101 0 объект
  >
  эндобдж
  102 0 объект
  >
  эндобдж
  103 0 объект
  >
  эндобдж
  104 0 объект
  >
  эндобдж
  105 0 объект
  >
  эндобдж
  106 0 объект
  >
  эндобдж
  107 0 объект
  >
  эндобдж
  108 0 объект
  >
  эндобдж
  109 0 объект
  >
  эндобдж
  110 0 объект
  >
  эндобдж
  111 0 объект
  >
  эндобдж
  112 0 объект
  >
  эндобдж
  113 0 объект
  >
  эндобдж
  114 0 объект
  >
  эндобдж
  115 0 объект
  >
  эндобдж
  116 0 объект
  >
  эндобдж
  117 0 объект
  >
  эндобдж
  118 0 объект
  >
  эндобдж
  119 0 объект
  >
  эндобдж
  120 0 объект
  >
  эндобдж
  121 0 объект
  >
  эндобдж
  122 0 объект
  >
  эндобдж
  123 0 объект
  >
  эндобдж
  124 0 объект
  >
  эндобдж
  125 0 объект
  >
  эндобдж
  126 0 объект
  >
  эндобдж
  127 0 объект
  >
  эндобдж
  128 0 объект
  >
  эндобдж
  129 0 объект
  >
  эндобдж
  130 0 объект
  >
  эндобдж
  131 0 объект
  >
  эндобдж
  132 0 объект
  >
  эндобдж
  133 0 объект
  >
  эндобдж
  134 0 объект
  >
  эндобдж
  135 0 объект
  >
  эндобдж
  136 0 объект
  >
  эндобдж
  137 0 объект
  >
  эндобдж
  138 0 объект
  >
  эндобдж
  139 0 объект
  >
  эндобдж
  140 0 объект
  >
  эндобдж
  141 0 объект
  >
  эндобдж
  142 0 объект
  >
  эндобдж
  143 0 объект
  >
  эндобдж
  144 0 объект
  >
  эндобдж
  145 0 объект
  >
  эндобдж
  146 0 объект
  >
  эндобдж
  147 0 объект
  >
  эндобдж
  148 0 объект
  >
  эндобдж
  149 0 объект
  >
  эндобдж
  150 0 объект
  >
  эндобдж
  151 0 объект
  >
  эндобдж
  152 0 объект
  >
  эндобдж
  153 0 объект
  >
  эндобдж
  154 0 объект
  >
  эндобдж
  155 0 объект
  >
  эндобдж
  156 0 объект
  >
  эндобдж
  157 0 объект
  >
  эндобдж
  158 0 объект
  >
  эндобдж
  159 0 объект
  >
  эндобдж
  160 0 объект
  >
  эндобдж
  161 0 объект
  >
  эндобдж
  162 0 объект
  >
  эндобдж
  163 0 объект
  >
  эндобдж
  164 0 объект
  >
  эндобдж
  165 0 объект
  >
  эндобдж
  166 0 объект
  >
  эндобдж
  167 0 объект
  >
  эндобдж
  168 0 объект
  >
  эндобдж
  169 0 объект
  >
  эндобдж
  170 0 объект
  >
  эндобдж
  171 0 объект
  >
  эндобдж
  172 0 объект
  >
  эндобдж
  173 0 объект
  >
  эндобдж
  174 0 объект
  >
  эндобдж
  175 0 объект
  >
  эндобдж
  176 0 объект
  >
  эндобдж
  177 0 объект
  >
  эндобдж
  178 0 объект
  >
  эндобдж
  179 0 объект
  >
  эндобдж
  180 0 объект
  >
  эндобдж
  181 0 объект
  >
  эндобдж
  182 0 объект
  >
  эндобдж
  183 0 объект
  >
  эндобдж
  184 0 объект
  >
  эндобдж
  185 0 объект
  >
  эндобдж
  186 0 объект
  >
  эндобдж
  187 0 объект
  >
  эндобдж
  188 0 объект
  >
  эндобдж
  189 0 объект
  >
  / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageB / ImageI]
  >>
  эндобдж
  190 0 объект
  >
  поток
  x ڝ XK6WD + zFEhoέalzS ~ IQ3tD7? R ^ -n- e |? g’8oGX ^ n3a9MZb ۬ | w ˙H-v2 = D @ kӃDsǗw4dd, & 7O 1X3iqG & g =% + 4 | [
  dPNv0cBf / aq [\ ~ & DFkN`F + dgQ8oHTP =.$ sYW | Jup3Uu

  7zi #) 2GD [~ bfTs1 & XSLCg qdM ֪)
  7 ڕ @ d, — ؎ی | y ‘yIW) sl + 1 uҹ} rk! $ 5! U /
  Я (м * Lo9P, v0slR-
  Sx} z5Qw آ` l;, C $ V E3x
  ѭ # ႇ ‘c, c / մ} J6s + ߪ RVYW # S8

  = z} 9tZ ہ uT`ͽ * 2q

  #caramemikatwanita Сообщения в Instagram (фото и видео)

  Baca, ребята, cara memikat wanita ala Bang Hotman 😎.
  Semoga bermanfaat.
  .
  Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, memang dikenal cukup akrab dengan orang-orang дари berbagai kalangan.Bukan hanya dari kalangan artis dan pebisnis, suami dari Agustianne Marbun itu juga cukup dekat dengan para Menteri.

  Салах сату ян декат dengannya ialah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin. Syahrul bahkan terlihat menyambangi Kopi Joni, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Untuk bertemu дан berbincang bersama Hotman.
  .
  Далам sebuah видео акун Instagramnya, Syahrul sempat memuji sosok Hotman янь dianggapnya kerap berbicara dengan logika serta nalar. Disamping itu, ia juga sempat menanyakan rahasia mengapa Hotman kerap didekati banyak wanita.«Банг Хотман Ини Селалу Бикара Денган Логиканья, Денган Налар, Дан Тидак Мембохонги Акал Сехатня. Иту Ян Аку Таху Дари Белиау, Келебихан Белиау», Унгкап Сяхрул Ясин.

  «Тапи ада келебихан ян перлу сая таху, кенапа сих баньяк бангет перемпуан ян датанг ке сини. Апа сих рахасианья?», Таньянья.

  Mendengar pertanyaan дари Menteri Pertanian, Hotman sontak melonggarkan masker yang dikenakannya dan memberseberkan cara bisa didekati banyak wanita. Menurut pria 61 tahun tersebut, ada tiga Resep jitu Untukmbuat seorang pria bisa didekati banyak wanita.»Ян пертама адалах харишма. Ванита иту сука лаки-лаки беркхаризма. Кедуа тентуня кантонг лу харус тебал, харус суксес. Ванита тидак мау сама бокек», унгкап Хотман далм видео терсебут.

  «Ян кэтига, cewek kalau datang ke Kopi Joni, kalau ngevlog atau TikTok naik dia punya последователи. Gitu jawabannya pak Menteri», tandasnya. (Okezone.com).
  .
  #AsmaraArtis #ArtisIndonesia #AsmaraHotmanParisHutapea #hotmanparis #HotmanParisHutapea #caramemikatwanita #faktalelaki #faktawanita #tipsmemikatwanita #wanitacantik #cinta #tipsmemikatwanita #wanitacantik #cinta #tipsmemikatwanita #wanitacantik #cinta #tipstoposunic #cinta #tipstoposunic #tlebamreu #just #punic #ip

  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *